Rok 2017

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Sprawozdanie zostało przedstawione Radzie Miasta Tarnobrzega i zostało przyjęte podczas sesji Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 28 marca 2018 roku.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Program współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Wyniki konsultacji programu współpracy z NGO na 2017 rok

Przedsatwiamy wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Konsultacje odbyły się w dniach 17-31 października 2016 r.

Zgodnie zapisami § 6 ust. 3 Uchwały Nr V/57/2011 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w załaczniku opublikowane zostały:

- Wyniki konsultacji;

- Stanowisko Prezydenta Miasta Tarnobrzega sformułowane w wyniku konsultacji z organizacjami pozarządowymi;

- Zestawienie opinii zgłoszonych podczas konsultacji projektu programu współpracy.

Konsultacje projektu programu współpracy na 2017 rok

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.