Rok 2019

Sprawozdanie z ralizacji Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi  oraz pomiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Program współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Program współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Wyniki konsultacji programu współpracy na 2019 rok

Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Konsultacje projektu programu współpracy na 2019 rok

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag lub propozycji zmian do projektu Programu od organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Miasta Tarnobrzega lub działających na rzecz Miasta Tarnobrzega i jego mieszkańców.

Wyrażane opinie, uwagi lub propozycje zmian dotyczące projektu Programu powinny  wskazywać element projektu Programu, którego dotyczą, wraz z uzasadnieniem. Konsultacje trwają od 27 września 2018 r. do 15 października 2018 roku. Opinie wyrażane poza tym terminem nie będą brane pod uwagę.

Konsultacje przeprowadza się w formie:

1. Pisemnego złożenia formularza uwag w trakcie zebrania plenarnego z przedstawicielami zainteresowanych organizacji, które odbędzie się 11 października 2018 roku, o godz. 17.00 w Sali 201 Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32.

2. Pisemnego złożenia formularza uwag w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Tarnobrzega0, ul. Mickiewicza 7.

3. Pisemnego przesłania formularza uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres email: boi@um.tarnobrzeg.pl lub poczty tradycyjnej przesłanej na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, Wydział Promocji, Sportu i Kultury, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.

Projekt Programu współpracy zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega, pod adresem: www.tarnobrzeg.pl w zakładce „Strefa NGO/Program współpracy”, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Wyniki konsultacji zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.