Inwestycje planowane


Projekt pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu”

Projekt pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu” został wybrany  do dofinansowania z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania: 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania:  6.4.1 Przedszkola  RPO WP na lata 2014-2020.

Poniższy zakres rzeczowy pochodzi z wniosku o dofinansowanie projektu.

  • Wykonanie robót budowlanych w obiekcie przedszkola nr 7. Prace prowadzone będą na parterze oraz piętrze budynku. Przewiduje się przebudowę części pomieszczeń na parterze na szatnię oraz przebudowę części pomieszczeń na piętrze na salę dla dzieci oraz na WC dla dzieci i osób niepełnosprawnych. Zamontowana zostanie winda na zewnątrz budynku zapewniająca komunikację miedzy kondygnacjami. Obiekt zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
  • Wykonanie robót budowlanych w obiekcie Przedszkola nr 15. Prace prowadzone będą na parterze oraz piętrze budynku. Na parterze przewiduje się przebudowę części pomieszczeń na szatnię, natomiast na piętrze przebudowę części pomieszczeń na salę dla dzieci z łazienkami.
  • Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 7 -Zakup wyposażenia nowo powstałych pomieszczeń. Zakupione zostaną niezbędne meble oraz pomoce dydaktyczne, w tym dla dzieci niepełnosprawnych. Przewiduje się również wyposażenie szatni.
  • Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 15 - Zakup wyposażenia nowo powstałych pomieszczeń. Zakupione zostaną niezbędne meble oraz pomoce dydaktyczne. Przewiduje się również wyposażenie szatni
  • Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 wraz z nawierzchnią. Przewiduje się wymianę starych urządzeń do zabawy na nowe, w tym dla dzieci niepełnosprawnych
  • Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 15 wraz z nawierzchnią. Przewiduje się wymianę starych urządzeń do zabawy na nowe.
  • Montaż monitoringu placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 oraz  przy Przedszkolu nr 15 w celu zapewnienia ochrony osób i mienia. Wykonanie oświetlenia placu zabaw przy przedszkolach

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę pomieszczeń w Przedszkolach nr 7 i 15  na parterze i piętrze budynków. Z nieużywanych pomieszczeń zostaną wydzielone powierzchnie w celu stworzenia dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego. W efekcie realizacji projektu utworzonych zostanie 47 dodatkowych  miejsc przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci.