Budżet Obywatelski

Z menu po lewej stronie proszę wybrać poszukiwany rok realizacji Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego

 


Klauzula Informacyjna RODO


 

Obowiązek informacyjny (Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. e, RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi)

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Prezydent Miasta Tarnobrzega z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod // um.tarnobrzeg.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, Inspektor Ochrony Danych, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 5a. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713).

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego zrealizowania budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkować unieważnieniem złożonego projektu, braku możliwości oddania głosu w procesie głosowania na projekty w budżecie obywatelskim Miasta Tarnobrzega.

6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie:

a) pracownicy Urzędu Miasta Tarnobrzega uczestniczący w procesie przyjmowania zgłoszeń i ich weryfikacji, osoby powołane przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega do udziału w Komisjach Wyborczych i Komisjach Skrutacyjnych, na podstawie upoważnień wydanycho przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega;

b) podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Tarnobrzega, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania.

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z:

a) przepisów prawa, konieczności przechowywania dokumentacji urzędowej w złożonych przypadku projektów i list poparcia mieszkańców na poszczególne projekty;

b) procesu obliczenia wyników głosowania na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

a. Dostępu do swoich danych osobowych.

b. Poprawiania swoich danych osobowych.

c. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

d. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

- zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

- potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

e. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 

Osoba zgłaszająca projekt podpisuje poniższe oświadczenie:

Ja niżej podpisany/a na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Prezydent Miasta Tarnobrzega moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury głosowania w budżecie obywatelskim. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Zapoznałam/em się z zasadami i trybem przeprowadzania budżetu obywatelskiego i akceptuję jego treść.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu w tym o zamieszkiwaniu na terenie miasta Tarnobrzega, są zgodne  z aktualnym stanem faktycznym.

Jestem świadomy/a możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie  dostępnych rejestrów i ewidencji. Jestem również świadomy/-ma odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń


 

Osoba podpisująca liste poparcia dla projektu podpisuje poniższe oświadczenie:

Jan niżej podpisany/a na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Prezydent Miasta Tarnobrzega moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury głosowania w budżecie obywatelskim. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Zapoznałam/em się z zasadami i trybem przeprowadzania budżetu obywatelskiego i akceptuję jego treść.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu  w  tym o zamieszkiwaniu na terenie miasta Tarnobrzega,, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

Jestem świadomy/a możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie  dostępnych rejestrów i ewidencji. Jestem również świadomy/-ma odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.