Pomoc dla najemców

Na podstawie Zarządzneia Nr 142/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 14 kwietnia 2020 r. najemcy prowadzący działalność gospodarczą w lokalach użytkowych stanowiących zasób Gminy Tarnobrzeg w lokalach użytkowych stanowiących zasób Gminy Tarnobrzeg oraz na podstawie umowy dzierżawy lub najmu gruntu, mogą starac się o pomoc.


W załączniku znajduje ww. zarządzenie oraz niezbedne formularze do starania się o udzielenie pomocy.


Pomocy udzielić można:

  1. Na wniosek najemcy lokalu użytkowego lub dzierżawcy/najemcy gruntu, który na mocy Rozporządzeń nie może prowadzić swojej działalności, zostaje całkowicie zwolniony z konieczności opłacania czynszu najmu za zajmowany lokal użytkowy w okresie do odwołania stanu epidemicznego lub wprowadzenia odpowiednich zmian w przepisach prawnych umożliwiających ponowne podjęcie działalności.
  2. Na wniosek najemcy lokalu użytkowego lub dzierżawcy/najemcy gruntu, który zrezygnował z prowadzenia swojej działalności ze względu na zagrożenie spowodowane koronawirusem i przerwał lub zawiesił działalność gospodarczą, zostaje zwolniony z konieczności opłacania czynszu najmu za zajmowany lokal użytkowy w okresie od dnia zawieszenia/przerwania działalności do dnia jej odwieszenia/wznowienia, nie później jednak niż do dnia odwołania stanu epidemicznego.
  3. Na wniosek najemcy lokalu użytkowego lub dzierżawcy/najemcy gruntu, który nadal prowadzi swoją działalność, lecz znalazł się w trudnej sytuacji ekonomicznej z uwagi na spadek obrotów spowodowany epidemią koronawirusa, zostaje odroczony termin zapłaty czynszu najmu za zajmowany lokal użytkowy na okres 3 miesięcy, za każdy miesiąc trwania stanu epidemicznego. Wnioskodawca zobowiązany jest w takim przypadku do złożenia stosownego oświadczenia na okoliczność poniesionych strat.