System gospodarowania odpadami

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

Decyzją Sejmu RP w całym kraju ustanowiono jednolite zasady finansowania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 1 lipca 2013 roku, weszła w życie znowelizowana ustawa „śmieciowa”, czyli ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozpoczynająca tzw. rewolucję śmieciową
w Polsce.

Podstawowa zmiana, jaką wprowadziły znowelizowane przepisy jest taka, że to na samorządy – na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, spadła odpowiedzialność za odbiór i zagospodarowanie odpadów na ich terenie. Umowy przestały być podpisywane przez mieszkańców, właścicieli i zarządców indywidualnie z wybranymi firmami, a ponoszone opłaty nie są zapłatą za usługę ale rodzajem podatku. W ten sposób chciano ograniczyć nielegalne wyrzucanie śmieci (bo opłata nie jest już od ilości, ale jest stała, więc wyrzucać śmieci do lasu się nie opłaca) oraz zapewnić większą kontrolę i dać samorządom wiedzę na temat ilości wytwarzanych śmieci. W Tarnobrzegu  w wyniku przetargu na rok 2021 wyłoniono do odbioru odpadów  firmę SanTa Eko Sp z o.o..

Przede wszystkim mieszkańcy płacą stałą należność, niezależną od ilości śmieci i bezpłatne oddawanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady są odbierane z określoną częstotliwością, wg ogólnie dostępnych, podobnych do siebie harmonogramów. Mogą otrzymać dowolna liczbę worków na śmieci i wyrzucić dowolna ilość odpadów bez obaw, że będą musieli więcej za nie płacić. Wszelkie odpady kłopotliwe mieszkańcy mogą wywieźć do PSZOK- a. Tam prowadzący przyjmuje nieodpłatnie od mieszkańców Gminy różne odpady – książki, opakowania, meble, opony, niewielkie ilości gruzu, sprzęt elektryczny i elektroniczny, pralki, komputery, telewizory.

W ten sposób obok korzyści dla mieszkańców i samorządów pojawiają nam się logicznie korzyści dla środowiska. Brak śmieci w lesie to bezpieczne spacery, zdrowe, nie zanieczyszczone środowisko, zdrowa fauna i flora, zdrowe powietrze i wody gruntowe.

Przypominamy więc, że w nowym systemie również na właścicielu nieruchomości ciążą obowiązki wynikające zarówno wprost z ustawy jak też
z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnobrzeg” przyjętego Uchwałą Nr XXX/288/2016 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 czerwca 2016 roku zm. uchwałą nr LIV/581/2018 Rady Miasta Tarnobrzega oraz uchwałą nr XXVIII/312/2020 .

Wspomniany „Regulamin ...” w rozdziale 2 zawiera wymagania
w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości a wśród nich obowiązek spoczywający na Właścicielu nieruchomości dotyczący wyposażenia tejże nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w czystości. Natomiast rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zostały określone w rozdziale 3. W myśl tam zawartych zapisów do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych terenie Miasta Tarnobrzega dopuszczono:

  • kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 l;
  • pojemniki na odpady o pojemności:
  • w zabudowie jednorodzinnej - 120 l, 240 l,
  • w zabudowie wielorodzinnej – 1100 l, 7000 l;
  • nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy - 120 l do 7000 l;

 

Segregowane odpady komunalne winny być gromadzone:

a) w zabudowie jednorodzinnej worki o pojemności 120 l;

b) w zabudowie wielorodzinnej pojemniki o pojemności 800 l do 7000 l;

c) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy – worki
o pojemności 120 l do 240 l lub pojemniki o pojemności od 120 l do 7000 l;

d) do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki lub pojemniki o następujących ujednoliconych kolorach:

  • NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i makulaturę;
  • ŻÓŁTY z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
  • ZIELONY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane;
  • BRĄZOWY z przeznaczeniem na bioodpady,
  • CZARNY z przeznaczeniem na popiół

 

Liczba pojemników na odpady komunalne powinna być wystarczająca do umieszczenia w nich wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomości. Z zacytowanych zapisów jednoznacznie wynika, że niedopuszczalne jest zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych w workach. Podyktowane to jest także koniecznością zapewnienia ładu i porządku. Worki są mało odporne na działanie czynników zewnętrznych, a ich zawartość może być powodem rozdzierania np. przez psy lub koty, co w konsekwencji powoduje zaśmiecanie terenu.

Niewystarczające do zgromadzenia powstających odpadów komunalnych zarówno segregowanych jak i zmieszanych ilości bądź rodzaje pojemników, to także przyczyna zaśmiecania terenu wokół miejsc gromadzenia odpadów komunalnych.

Odbierania odpadów komunalnych od właściciela bezpośrednio z posesji nieruchomości w częstotliwości:

 1 ) zabudowa jednorodzinna :

a) zmieszane odpady komunalne: - co dwa tygodnie

b) selektywnie zbierane odpady komunalne: - co dwa tygodnie - popiół
w terminie od października do maja- raz w miesiącu,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zużyte opony- raz na kwartał zgodnie z ustalonym z przedsiębiorcą odbierającym odpady harmonogramem. Zamiar przekazania odpadów do odbioru sprzed posesji, altany mieszkaniec zgłasza telefonicznie minimum dzień przed planowanym w harmonogramie odbiorem.

 2) zabudowa wielorodzinna:

a) zmieszane odpady komunalne: trzy razy na tydzień,

b) selektywnie zbierane odpady komunalne:

- w terminie od kwietnia do października: trzy razy na tydzień,

- w terminie od listopada do marca : dwa razy na tydzień,

- popiół w terminie od października do maja -  raz w miesiącu,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zużyte opony- raz w miesiącu zgodnie z ustalonym z przedsiębiorcą odbierającym odpady harmonogramem. Zamiar przekazania odpadów do odbioru sprzed posesji, altany mieszkańcy lub administrator zgłasza telefonicznie minimum dzień przed planowanym w harmonogramie odbiorem

 

Wszelkie pytania dotyczące zasad gospodarowania odpadami komunalnymi prosimy kierować:

-deklaracje i opłaty: adres e-mailowy: j.pyryt // um.tarnobrzeg.pl ,  tel. (15) 822-65-70 wew. 225

-wywóz odpadów: adres e-mailowy : a.korczak // um.tarnobrzeg.pl, tel (15) 822-65-70 wew. 225.

 

Analiza Stanu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Analiza Stanu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi