2022

Wyniki głosowania na projekty Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej z dnia 9 listopada 2021 r. z ustalenia wyników głosowania na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2022 r. informuje, że w głosowaniu, które odbyło się w dniach 24.10.2021 r. – 05.11.2021 r. oraz., udział wzięło 3343 uprawnionych do głosowania mieszkańców Tarnobrzega, w tym 1298 osób w głosowaniu internetowym i 2045 w głosowaniu tradycyjnym. Oddanych zostało w 3303 głosy na projekty duże i 3220 głosów na projekty małe.

Zgodnie z trybem i zasadami przeprowadzania budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega, zawartym w Uchwale Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019 r. poz. 3162 z późn. zm.), projekty, które zdobyły największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ich realizację, wprowadzone zostaną do projektu budżetu miasta Tarnobrzega na 2022 r.

Pula środków przeznaczona na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2022 r. ustalona została w Zarządzeniu nr 230/2021 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2022 rok oraz ustalenia kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2022 rok i wynosi 1 883.443,27 zł, co stanowi 0,55% wydatków Miasta Tarnobrzega zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2020 rok, przy czym:

 1. na realizacje "projektów dużych" przeznacza się kwotę 1 563.443,27 zł;
 2. na realizacje "projektów małych" przeznacza się kwotę 320 000,00 zł.

 

I. Wynik głosowania na projekty duże:

 • projekt nr 1. Miejskie chodniki - przyjazne i bezpieczne - 1712 głosy;
 • projekt nr 2. Modernizacja bocznych ulic - Stanisława Wyspiańskiego i Jana Tracza - 132 głosy;
 • projekt nr 3. Remont ulicy Stanisława Piętaka boczna - po powodzi w 2010 roku - 311 głosów;
 • projekt nr 4. "Siarkowiec" - Osiedle Marzeń – 601 głosów;
 • projekt nr 5. Wykonanie chodnika przy ul. J. Słomki – 89 głosów;
 • projekt nr 6. Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim - 458 głosów.

               Do realizacji wybrany został projekt nr 1 pn. „Miejskie chodniki - przyjazne i bezpieczne”, na który głosowało najwięcej mieszkańców Tarnobrzega.

               Szacunkowy koszt realizacji ww. projektu wynosi 1 560 000 zł. Wysokość pozostałych środków nie pozwala na realizację kolejnego projektu pod względem liczby otrzymanych głosów.

 

II. Wynik głosowania na projekty małe:

 • projekt nr 1. Budowa altany ogrodowej – 69 głosów;
 • projekt nr 2. Budowa placu zabaw na osiedlu Mokrzyszów – 96 głosów;
 • projekt nr 3. Czyszczenie i malowanie elewacji budynku Domu Osiedlowego w Miechocinie - 231 głosów;
 • projekt nr 4. Dokończenie placu zabaw przy ulicy Kopernika 2, 4 i 6 – 520 głosów;
 • projekt nr 5. Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw ul. Leszka Białego w Tarnobrzegu - 32 głosy;
 • projekt nr 6. Montaż huśtawki dwumodułowej - 89 głosów;
 • projekt nr 7. Mural "Tarnobrzeg - Naprzód w kierunku gwiazd" - 84 głosy;
 • projekt nr 8. Naprawa części ulicy i chodnika z kostki brukowej - 88 głosów;
 • projekt nr 9. Odwodnienie ul. Bema cz. II. - 374 głosy;
 • projekt nr 10. Pieszy bezpieczny na drodze - 93 głosy;
 • projekt nr 11. Relaks na terenach zielonych Osiedla „PRZYWIŚLE" - 340 głosów;
 • projekt nr 12. Remont Alei Lipowej na Osiedlu Dzików - 118 głosów;
 • projekt nr 13. Siłownia na Dębowej Polanie - 589 głosów;
 • projekt nr 14. Wiaty stadionowe dla zawodników na Euroboisku (osiedle Serbinów) - 182 głosy;
 • projekt nr 15. Wyczyszczenie stawu przy remizie OSP Tarnobrzeg os. Wielowieś - 315 głosów;

 

               Do realizacji wybrane zostały wszystkie ww. projekty. Szacunkowy koszt realizacji ww. 15 projektów wynosi 287 150,00 zł.

W załączniku zamieszczone zostało szczegółowe zestawienie wyników głosowania.

Powołanie komisji wyborczych i wyznaczenie lokali wyborczych

Głosowanie na projekty dopuszczone do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2022 rok, odbywa się:

 1. w sposób tradycyjny w zorganizowanych na terenie Miasta punktach głosowania, w wykorzystaniem papierowych kart do głosowania;
 2. w sposób elektroniczny poprzez system internetowy dostępny pod adresem: https://tarnobrzeg.budzet-obywatelski.org.

2. Dla głosowania odbywającego się w sposób tradycyjny Prezydent Miasta Tarnobrzega wyznacza punkty umożliwiające udział w głosowaniu.
Głosowanie jest równe i bezpośrednie. Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Tarnobrzega, zamieszkujący w dniu głosowania w granicach administracyjnych miasta.
Osoba uprawniona do udziału w głosowaniu głosuje tylko raz, oddając swój głos:

 1. Na jeden projekt w kategorii projektów dużych:
        - znajdujący się na karcie do głosowania opatrzonej stosowną pieczęcią;
        - znajdujący się na liście projektów w systemie informatycznym;
 2. Na jeden projekt w kategorii projektów małych:
        - znajdujący się na karcie do głosowania opatrzonej stosowną pieczęcią;
        - znajdujący się na liście projektów w systemie informatycznym.

3. Oddanie głosu odbywa się poprzez:

 1. wpisanie nr porządkowego projektu w odpowiedniej rubryce umieszczonej na karcie do głosowania, przy czym nie wpisanie żadnego numeru, wpisanie więcej niż jednego numeru lub wpisanie nieistniejącego numeru projektu w danej kategorii projektów powoduje, że oddany głos jest nieważny.
 2. zaznaczenie odpowiedniego projektu w systemie informatycznym.

Członek Komisji wyborczej wydając karty do głosowania może odmówić ich wydania, gdy stwierdzi, że uprawniony znajduje się już w centralnym rejestrze osób głosujących na projekty w ramach budżetu obywatelskiego.

Głosowanie przeprowadza się:

 1. poprzez system internetowy w dniach od 24 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r;
 2. w sposób tradycyjny:
 • od 25 października 2021 rok do 5 listopada 2021 roku, z wyłączeniem dni przypadających w okresie od 30 października 2021 r. do 1  listopada 2021 r., w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu, pokój nr 100, w godzinach od 8.00 do 17.00;
 • w dniu 24 października 2021 roku w godzinach od 8.00 do 14.00 w wyznaczonych budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Tarnobrzega.

Lokale wyborcze, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, wyznaczone zostają na osiedlach Tarnobrzega, w poniższych lokalizacjach:

 1. osiedle Stare Miasto – Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32;
 2. osiedle Wielopole - Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wyspiańskiego 10;
 3. osiedle Siarkowiec - Zespół Szkół Nr 3 "Budowlanka" , ul. Św. Barbary 1B;
 4. osiedle Serbinów - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Dąbrowskiej 10;
 5. osiedle Przywiśle - Przedszkole Nr 6, ul. 1 Maja 14;
 6. osiedle Podłęże - Dom Ludowy, ul. Dzikowska 45;
 7. osiedle Dzików i Piastów - Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4;
 8. osiedle Miechocin - Dom Osiedlowy, ul. Krzywa 2;
 9. osiedle Nagnajów - Dom Osiedlowy, ul. Nadwiślańska 16;
 10. osiedle Ocice - Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Ocicka 89;
 11. osiedle Mokrzyszów - Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sienkiewicza 215;
 12. osiedle Wielowieś - Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Piętaka 53
 13. osiedle Zakrzów - Dom Strażaka, ul. Spokojna 9;
 14. osiedle Sielec - Dom Ludowy, ul. Sielecka 29;
 15. osiedle Sobów - Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Olszowa 1;
 16. osiedle Piastów - Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4.

Lista projektów dopuszczonych do głosowania

Ostateczna wersja projektów złożonych do budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2022 rok, po zakończonej procedurze odwoławczej, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

Głosowanie tradycyjne zaplanowane zostało na dzień 24 października 2021 r. na każdym osiedlu miejskim w godz. 8.00 - 14.00. Głosowanie internetowe rozpoczyna się w dniu 24 października i potrwa do dnia 5 listopada 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z listami projektów.

Pliki do pobrania

pdf
Pobierz plik:
lista_projektow_tbo_2022_-_projekty_duze_-_do_glosowania.pdf
Lista projektów dopuszczonych do głosowania w kategorii projekty duże
pdf
Pobierz plik:
lista_projektow_tbo_2022_-_projekty_male_-_glosowanie.pdf
Lista projektów dopuszczonych do głosowania w kategorii projekty małe

Wyniki weryfikacji projektów złożonych do budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega na 2022 rok

Do budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2022 rok wpłynęło łącznie 33 projekty mieszkańców, w tym:

 • 24 projekty w kategorii "projekt mały" (do 20 tys. zł);
 • 9 projektów w kategorii "projekt duży" (powyżej 20 tys. zł).

Wszystkie projekty zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. W wyniku dokonanej oceny pozytywnie zweryfikowanych zostało 19 projektów, w tym:

 • 13 projektów w kategorii "projekt mały";
 • 6 projektów w kategorii "projekt duży".

14 projektów otrzymało negatywna ocenę (11 "małych" i 3 "duże"). Wyniki weryfikacji w załącznikach.

UWAGA! Zgodnie z § 14 ust. 4 i 5 Uchwały Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (z późn. zm.) autorowi negatywnie zweryfikowanego projektu przysługuje odwołanie do Komisji Głównej Rady Miasta Tarnobrzega, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tarnobrzega, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list projektów z wynikami dokonanej oceny. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie. Odwołania przyjmowane są do 18 października 2022 r.

Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty rozpocznie się dnia 24 października i potrwa do dnia 5 listopada 2022 r. , przy czym 24 października (w niedzielę) głosowanie odbędzie się w formie tradycyjnej - papierowej na osiedlach miejskich. W pozostałych dniach głosowanie odbywać się będzie elektronicznie poprzez system informatyczny na stronie: https://tarnobrzeg.budzet-obywatelski.org. Aby zagłosować poprzez internet należy na podanej stronie wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu, poprzez który otrzyma się kod weryfikacyjny. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Tarnobrzega. Przypominamy, że głosować można tylko jeden raz, oddając jeden głos na projekt w kategorii "projekt duży" i jeden głos na projekt w kategorii "projekt mały".

Harmonogram i kwota przeznaczona na przeprowadzenie budżetu obywatelskiego na 2022 rok

Harmonogramu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2022 rok oraz ustalenia kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2022 rok:

 1. od 5 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.- zgłaszanie projektów,
 2. od 1 września 2021 r. do 8 października 2021 r.- weryfikacja zgłoszonych projektów,
 3. do 11 października 2021 r. - ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie,
 4. do 22 października 2021 r. - rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji projektów przez Komisję Główną Rady Miasta Tarnobrzega,
 5. do 22 października 2021 r. - ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i projektów odrzuconych,
 6. do 22 października 2021 r. - powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Wyborczych oraz określenie siedzib lokali, w których mieszkańcy oddawać będą głosy na projekty dopuszczone do głosowania,
 7. do 22 października 2021 r. - powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Skrutacyjnej,
 8. od 24 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. - głosowanie na projekty dopuszczone do głosowania,
 9. do 10 listopada 2021 r.- ogłoszenie projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2021 rok.

Regulamin przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2022 rok

regulamin opracowany na podstwie Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019 r. poz. 3162 z późn. zm.)


Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Tarnobrzega w sprawie przeznaczenia wyodrębnionej części budżetu Miasta Tarnobrzega, zasad i trybu wyłaniania projektów zgłaszanych przez mieszkańców Miasta Tarnobrzega oraz wymagań, jakie powinny spełniać projekty budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega, w szczególności:

1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty;

2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt;

3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania;

4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości.

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) budżecie obywatelskim – rozumie się przez to środki pieniężne budżetu Miasta Tarnobrzega przeznaczone na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Miasta Tarnobrzega w trybie określonym niniejszą uchwałą;

2) harmonogramie – rozumie się przez to harmonogram poszczególnych czynności w ramach budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy, ustalany przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega w drodze zarządzenia;

3) mieszkańcu – rozumie się przez to osobę zamieszkałą na terenie Miasta Tarnobrzega;

4) Mieście – rozumie się przez to Miasto Tarnobrzeg;

5) Prezydencie – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Tarnobrzega;

6) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Tarnobrzega;

7) Komisji Głównej – należy przez to rozumieć Komisję Główną Rady Miasta Tarnobrzega;

8) stronie internetowej – rozumie się przez to stronę internetową Urzędu Miasta Tarnobrzega o adresie: www.tarnobrzeg.pl;

9) BIP – rozumie się przez to stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega o adresie: www.tarnobrzeg.eobip.pl;

10) systemie informatycznym – rozumie się przez to system zarządzania budżetem obywatelskim, dostępnym na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.tarnobrzeg.pl/budzet-obywatelski/ oraz tarnobrzeg.budzet-obywatelski.org, wspomagający składanie projektów, weryfikację projektów, promocje projektów oraz głosowanie na projekty.

§ 3. Na realizację zadań z budżetu obywatelskiego przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości 0,55% wydatków Miasta zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Wysokość kwoty ustala Prezydent ogłaszając rozpoczęcie konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego.

§ 4. Rozpoczęcie konsultacji w ramach budżetu obywatelskiego następuje z datą ogłoszenia harmonogramu budżetu obywatelskiego.

§ 5. Proces realizacji budżetu obywatelskiego obejmuje następujące etapy:

1) rozpoczęcie naboru projektów;

2) zgłaszanie przez mieszkańców projektów do realizacji;

3) ocena zgłoszonych projektów;

4) ogłoszenie list projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania;

5) składanie odwołań w sprawie niedopuszczenia projektu do głosowania;

6) rozpatrzenie odwołań i ogłoszenie ostatecznych list projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania;

7) działania promocyjno-informacyjne dotyczące projektów dopuszczonych do głosowania;

8) głosowanie na projekty przez mieszkańców;

9) ustalenie wyników głosowania i ich ogłoszenie.

§ 6. 1. W ramach budżetu obywatelskiego realizowane są wyłącznie projekty, których przedmiot mieści się w katalogu zadań własnych Miasta i które zostały wybrane w oparciu o zasady ustalone w niniejszym regulaminie.

2. Projektem zgłaszanym do budżetu obywatelskiego może być każde zadanie, które przyczynia się do rozwoju Miasta, w szczególności:

1) budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej;

2) działanie mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

§ 7. Do budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty:

1) naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawo własności lub prawa autorskie;

2) wymagające ponoszenia nakładów na nieruchomość, do której osoba trzecia posiada tytuł prawny;

3) niezgodne z planami, strategiami lub programami przyjętymi przez Miasto Tarnobrzeg;

4) zakładające wytworzenie infrastruktury poza obszarem Miasta Tarnobrzega;

5) zakładające wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co do której Miasto Tarnobrzeg nie ma możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;

6) generujące koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości danego projektu, powyżej 50% wartości projektu w jednym roku;

7) nie spełniające kryterium ogólnodostępności, w szczególności zadanie dotyczące obiektów szkół lub placówek, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), chyba że przewiduje się jego realizację na terenie ogólnodostępnym dla mieszkańców;

8) których szacunkowy koszt realizacji przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na dany typ projektów;

9) jednoznacznie wskazujące wykonawcę zadania;

10) zadanie polegające wyłącznie na wykonaniu dokumentacji technicznej, w szczególności projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego lub kosztorysu;

11) których realizacja jest z przyczyn obiektywnych niemożliwa w trakcie jednego roku budżetowego.

§ 8.  1. W ramach budżetu obywatelskiego można zgłaszać projekty w kategoriach:

1) projekt duży – służący mieszkańcom Miasta, którego koszt szacunkowy wynosi powyżej 20 000 zł, do wyczerpania puli środków przewidzianych na realizację budżetu obywatelskiego na dany rok, pozostałych po wyodrębnieniu puli środków na projekty w kategorii wymienionej w ust. 1 pkt 2;

2) projekt mały – o charakterze lokalnym, dotyczący swoim zasięgiem jednego osiedla miasta, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkańców jednego osiedla miasta, którego koszt szacunkowy wynosi do 20 000 zł;

2. Pula środków przeznaczona na kategorię projektów małych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wynosi 320 000,00 zł, przy czym dla każdego osiedla Miasta do realizacji wybierany jest jeden projekt, z zastrzeżeniem § 24 ust. 5 pkt 1-3.”;

Rozdział 2.
ZGŁASZANIE PROJEKTÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

§ 9. 1. Projekty do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec Miasta.

2. Zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego dokonuje się:

1) na formularzu zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu lub;

2) za pomocą systemu informatycznego.”

3. Do formularza zgłoszenia dołącza się listę poparcia dla proponowanego zadania, przy czym

1) dla kategorii projektów dużych listę poparcia podpisuje 15 mieszkańców;

2) dla kategorii projektów małych listę poparcia podpisuje 1 mieszkaniec osiedla, którego dotyczy popierany projekt;

3) wzór listy poparcia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

4. Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 2, wraz z listą poparcia, o której mowa w ust. 3, można w terminie określonym w harmonogramie:

1) złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu;

2) wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg, z dopiskiem „Budżet obywatelski – zgłoszenie projektu”; za datę złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego;

3) złożyć w systemie informatycznym, przy czym oryginał listy poparcia mieszkańców należy złożyć lub przesłać w terminie do 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia w systemie informatycznym w sposób określony w pkt 1-2.

5. W przypadku przesłania projektu w formie elektronicznej, całkowita wielkość załączników nie może przekraczać 50 MB, a dołączane pliki należy przesyłać w formacie PDF, PNG lub JPG.

§ 10. Wykaz wszystkich zgłoszonych projektów uporządkowanych według kategorii projektów, wymienionych w § 8, z zachowaniem kolejności zgłoszenia, zostanie udostępniony na stronie internetowej, w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu w ciągu pięciu dni od zakończenia składania projektów.

Rozdział 3.
OCENA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

§ 11. 1. Ocenę zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega przeprowadza Prezydent przy pomocy właściwych komórek organizacyjnych Urzędu.

2. Ocena złożonych projektów dokonywana jest pod względem:

1) spełniania wymogów formalnych,

2) zgodności z prawem oraz zasadami określonymi niniejszym regulaminie,

3) adekwatności pełnego szacunkowego kosztu realizacji projektu i jego przypisania do danej kategorii projektów,

4) wykonalności technicznej, w tym możliwości realizacji w ramach jednego roku budżetowego.

§ 12. Ocena projektu pod względem spełniania wymogów formalnych obejmuje sprawdzenie:

1) zachowania terminu złożenia projektu,

2) sposobu złożenia,

3) dokonania złożenia przez uprawniony podmiot,

4) sporządzenia projektu z wykorzystaniem odpowiedniego formularza lub we właściwy sposób w systemie informatycznym,

5) wypełnienia formularza z danymi projektu w sposób kompletny (wypełnione zostały wszystkie pola obowiązkowe) i poprawny (wpisy w poszczególnych punktach zawierają niezbędne informacje),

6) załączenia listy z podpisami mieszkańców popierających projekt, zawierającej wymaganą liczbę podpisów,

7) wysokości kosztów szacunkowych każdego złożonego projektu, pod kątem spełnienia zasad ustalonych w § 8.

§ 13. 1. Jeżeli projekt zawiera braki nadające się do usunięcia, Prezydent wzywa zgłaszającego do jego uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania wezwania na adres poczty elektronicznej zgłaszającego. Nie dotyczy to przypadku, gdy zgłaszający projekt nie wskazał w zgłoszeniu adresu poczty elektronicznej.

2. Projekty, co, do których wnioskodawcy nie uzupełnili informacji pozwalających dokonywać oceny nie podlegają dalszemu procedowaniu.

3. W przypadku, gdy analiza projektu wskazuje, że projekt jest niewykonalny, komórka Urzędu dokonująca analizy zwraca się do wnioskodawcy z propozycją wprowadzenia zmian. Modyfikacja zgłoszenia, może być dokonana wyłącznie za zgodą wnioskodawcy. W przypadku braku zgody na wprowadzenie zmian, które zapewnia wykonalność przedsięwzięcia, zastosowanie ma ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. W przypadku projektów podobnych lub komplementarnych komórka Urzędu dokonująca analizy zwraca się do wnioskodawców z propozycją ich połączenia. Połączenie projektów może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców.

5. W przypadku większej liczby zgłoszeń tego samego projektu, są one łączone w jeden projekt. Wnioskodawcy są o tym fakcie informowani.

§ 14. 1. Wyniki oceny są podawane do publicznej wiadomości przez Prezydenta poprzez ogłoszenie na stronie internetowej, w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w systemie informatycznym.

2. Informacja o wynikach oceny zawiera wykaz złożonych projektów, które zostały:

1) zweryfikowane pozytywnie – projekty te będą poddane pod głosowanie;

2) zweryfikowane negatywnie – projekty te nie będą poddane pod głosowanie.

3. Dla projektów niedopuszczonych podaje się z osobna uzasadnienie niedopuszczenia każdego projektu, wraz z pouczeniem o prawie wniesienia odwołania.

4. W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości list projektów, o której mowa w ust. 1, osobom zgłaszającym przysługuje odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.

5. Odwołanie, o którym mowa w ust. 4, wnosi się do Prezydenta, który przekazuje je do Komisji Głównej, która w terminie wskazanym w harmonogramie, rozstrzyga w sprawie dopuszczenia bądź niedopuszczenia tych projektów do głosowania.

6. Po rozpatrzeniu odwołań przez Komisję Główną, listy projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania, w podziale na kategorie projektów, ogłaszane będą na stronie internetowej, w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

7. Jeżeli Komisja Główna nie dokona rozstrzygnięcia w terminie wskazanym w harmonogramie, odwołanie uznaje się za zweryfikowane negatywnie i projekt nie zostanie poddany głosowaniu.

§ 15. Osoba, która zgłosiła projekt w budżecie obywatelskim lub jest związana stosunkiem pokrewieństwa lub zależności służbowej z osobą zgłaszającą projekt, nie może uczestniczyć w pracach związanych z oceną zgłoszonych projektów. Przy zaistnieniu takiego faktu winna wyłączyć się z wszelkich czynności związanych z oceną projektów.

Rozdział 4.
DZIAŁANIA INFORMACYJNE

§ 16. Od dnia ogłoszenia list, o których mowa w § 14 ust. 6, do końca okresu głosowania, Prezydent prowadzi działania promocyjno-informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego i projektów dopuszczonych do głosowania.

§ 17. 1. W okresie, o którym mowa w § 16, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych dotyczących projektów dopuszczonych do głosowania.

2. Działania, o których mowa w ust. 1, nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, powszechnie przyjętych norm moralnych i społecznych oraz dóbr osobistych osób trzecich.

3. Na materiałach informacyjnych i promocyjnych projektów umieszczać można logotyp identyfikujący aktualną edycję budżetu obywatelskiego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Logotyp do pobrania udostępniony jest na stronie internetowej.

Rozdział 5.
GŁOSOWANIE

§ 18. O wyborze projektów do realizacji decydują mieszkańcy Miasta Tarnobrzega w drodze bezpośredniego głosowania.

§ 19. 1. Głosowanie nad wyborem projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, które zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej Miasta, przeprowadza się w terminie określonym w harmonogramie.

2. Każdy uprawniony do głosowania może oddać głos na jeden wybrany projekt w każdej z kategorii projektów, o których mowa w § 8 ust. 1.

3. Każdy uprawniony do głosowania może głosować tylko raz:

1) w punkcie wyborczym wyznaczonym przez Prezydenta w drodze zarządzenia, poprzez umieszczenie wypełnionej karty do głosowania w przygotowanej do tego celu zaplombowanej urnie lub;

2) w formie elektronicznej w systemie informatycznym.

4. Zarządzeniem, o którym mowa w ust.3 pkt 1, Prezydent powołuje również komisje wyborcze, liczące od 3 do 7 członków, określa zasady i tryb ich pracy oraz ustala odpowiednią liczbę punktów wyborczych, w tym punktów do głosowania w formie elektronicznej.

4a. Do zadań komisji wyborczej należy:

1) przygotowanie punktu wyznaczonego do głosowania i czuwanie nad prawidłowością przebiegu głosowania;

2) odebranie i przeliczenie otrzymanych kart do głosowania;

3) dokonanie sprawdzenia tożsamości głosujących mieszkańców;

4) prowadzenie spisu uprawnionych mieszkańców, którym wydano karty do głosowania;

5) wydawanie uprawnionym mieszkańcom kart do głosowania;

6) ustalenie liczby kart do głosowania wyjętych z urny po zakończeniu głosowania i liczby niewykorzystanych kart do głosowania;

7) sporządzenie protokołu z głosowania;

8) przekazanie kart do głosowania i protokołu z głosowania komisji skrutacyjnej.

5. W miejscu do głosowania udostępnione zostaną pełne opisy wszystkich projektów dotyczących poszczególnych kategorii projektów.

§ 20. 1. Wzór kart do głosowania, o których mowa w § 19 ust. 3, ustala Prezydent w drodze zarządzenia.

2. Na kartach do głosowania umieszcza się listę projektów zweryfikowane pozytywnie dla poszczególnych kategorii projektów, umieszczając ich tytuły, wraz z krótkim opisem, określeniem szacunkowych kosztów ich realizacji oraz informacją, jak prawidłowo oddać ważny głos.

3. Kolejność projektów na kartach do głosowania i w systemie informatycznym ustala się alfabetycznie, według tytułu projektu, nadając każdemu projektowi kolejny numer.

4. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią Urzędu.

5. Karty do głosowania wydaje się uprawnionemu do głosowania w punkcie wyznaczonym do głosowania, po uprzednim sprawdzeniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem, wpisaniu imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uprawnionego na listę osób, które oddały głos na projekty w ramach budżetu obywatelskiego.

6. Każdy uprawniony otrzymuje kartę do głosowania, na której wpisuje numery wybranych projektów dla każdej z kategorii projektów, o których mowa w § 8 ust. 1.

7. Osoba wydająca karty do głosowania może odmówić wydania karty do głosowania, gdy stwierdzi, że uprawniony znajduje się już na liście osób głosujących na projekty w ramach budżetu obywatelskiego.

§ 21. Kartę do głosowania uznaje się za ważną, jeśli po wyjęciu z urny sporządzona jest według prawidłowego wzoru oraz opatrzona jest pieczęcią Urzędu.

§ 22. Za głos ważny uznaje się kartę do głosowania, na której w kwadracie przypisanym jednej z kategorii projektów, o których mowa w § 8, głosujący wpisał numer odpowiadający jednemu z projektów dopuszczonych do głosowania dla tej kategorii projektów.

§ 23. Za głos nieważny uznaje się kartę do głosowania, na której w kwadracie do wpisania wybranego projektu:

1) pozostawiono puste miejsce, bez żadnego wpisu lub wpisano znaki nie będące cyfrą/liczbą;

2) wpisano numeru projektu, który jest niezgodny z numerami projektów dopuszczonym do głosowania;

3) wpisano więcej niż jeden numer, wybierając więcej niż jeden projekt w danej kategorii projektów.

§ 23a. Głosowanie w formie elektronicznej odbywa się przy pomocy systemu informatycznego i składa się z:

1) weryfikacji osoby głosującej poprzez wskazanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego, na który wysyłany jest kod SMS do wpisania w systemie informatycznym;

2) wyboru po jednym projekcie w każdej z kategorii projektów, o których mowa w § 8 ust. 1.

Rozdział 6.
USTALENIE WYNIKU GŁOSOWANIA

§ 24. 1. Wynik głosowania ustala komisja skrutacyjna, powołana zarządzeniem Prezydenta, licząca od 3 do 7 osób, w której skład wchodzą pracownicy Urzędu oraz wskazani przez Prezydenta przewodniczący zarządów osiedli.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) odebranie kart do głosowania i protokołów z glosowania od komisji wyborczych;

2) ustalenie liczby kart do głosowania ważnych i nieważnych;

3) ustalenie liczby głosów ważnych oraz nieważnych, oddanych na poszczególne projekty w sposób

tradycyjny – papierowy, jak i elektroniczny;

4) przedstawienie wyników głosowania w postaci listy rankingowej projektów, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, wraz z podaniem liczby oddanych głosów na projekty dla każdej z kategorii projektów;

5) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji;

6) przekazanie kart do głosowania, protokołów z głosowania i dokumentów, o których mowa

w pkt 3 i 4 Prezydentowi.

3. Na podstawie wyników głosowania ustala się listę rankingową projektów dla każdej kategorii projektów, o których mowa w §8 ust. 1.

4. Listy rankingowe projektów, o których mowa w ust. 2, ustala się na podstawie liczby uzyskanych głosów ważnych w porządku od najwyższej do najniższej liczby uzyskanych głosów, przy czym w przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projekty w jednej kategorii projektów,

o ich kolejności na liście rankingowej decyduje odpowiednio:

1) szacunkowy koszt realizacji projektu, przy czym projekt o niższym koszcie zajmuje wyższą pozycję w rankingu lub w dalszej kolejności;

2) losowanie, które przeprowadza komisja skrutacyjna.

5. W uchwale budżetowej Miasta na kolejny rok budżetowy uwzględnia się kolejne projekty z listy rankingowej projektów, które otrzymały najwyższą liczbę ważnych głosów w danej kategorii projektów, których łączne koszty szacunkowe nie przekraczają kwoty środków przeznaczonych do rozdysponowania dla danej kategorii projektów, przy czym:

1) brak projektu dopuszczonego do głosowania w kategorii projektów małych dla danego osiedla Miasta lub niewskazanie przez głosujących ani jednego projektu dopuszczonego do głosowania z tej kategorii projektów dla danego osiedla Miasta skutkuje wybraniem do realizacji kolejnego projektu małego z najwyższą liczbą otrzymanych głosów, niezależnie którego osiedla projekt dotyczy;

2) w przypadku niewyczerpania puli środków przeznaczonych na kategorię projektów małych do realizacji kierowane są kolejne projekty małe o najwyższej liczbie otrzymanych głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na tę kategorie projektów;

3) środki pozostałe po wybraniu do realizacji projektów z kategorii projektów dużych powiększają pulę środków do rozdysponowania w kategorii projektów małych.

6. W przypadku zmiany cen towarów i usług oraz uchwały budżetowej, uniemożliwiających realizację w całości projektu, dopuszcza się ograniczenia w zakresie realizacji projektu, nie powodujące istotnej zmiany projektu.

7. Jeżeli środki przeznaczone na realizację budżetu obywatelskiego nie wystarczą do realizacji wybranych przez mieszkańców projektów, a których realizacja jest szczególnie istotna z punktu widzenia interesów mieszkańców, wysokość tych środków może zostać na wniosek Prezydenta podwyższona przez Radę Miasta Tarnobrzega.

§ 25. Listy z wynikami głosowania w ramach budżetu obywatelskiego ogłoszone zostaną na stronie internetowej, w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu.