Raport o stanie miasta

Raport o stanie Miasta Tarnobrzega za 2020 rok

W załaczniku publikujemy Raport o stanie Miasta Tarnobrzega za 2020 rok

Raport o stanie Miasta Tarnobrzega za 2019 rok

Zgodnie z zapisami art. 28 aa ustawy i samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2016) w bieżącym roku Prezydent Miasta Tarnobrzega przedstawił Radzie Miasta Tarnobrzega Raport o stanie Miasta Tarnobrzega za 2019 r.- Raport stanowi załącznik do niniejszej informacji. Dokument podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport o stanie miasta Tarnobrzega za 2018 rok

Raport o stanie Miasta Tarnobrzega za 2018 rok

Zgodnie z zapisami art. 28 aa ustawy i samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2016) w bieżącym roku Prezydent Miasta Tarnobrzega po raz pierwszy przedstawi Radzie Miasta Tarnobrzega Raport o stanie Miasta Tarnobrzega za 2018 r.- Raport stanowi załącznik do niniejszej informacji. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy
i budżetu obywatelskiego.

Raport będzie rozpatrywany przez Radę na sesji w dniu 27 czerwca 2019 r., która rozpocznie się o godz. 11:00. Sesja odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 przy ul. Kopernika 49 w Tarnobrzegu.

 Nad Raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Miasta Tarnobrzega.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega pisemne  zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami. Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu 26 czerwca 2019 roku, jest to dzień poprzedzający sesję, podczas której ma być rozpatrzony Raport.

Zgłoszenia mieszkańców, które wpłyną do Przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Pisemne zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem składa się w Urzędzie Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 108, od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30.

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca Miasta Tarnobrzega zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej
50 podpisów osób udzielających poparcia- wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad raportem według kolejności zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019 poz. 506).

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi wotum zaufania.