Biuro Rzeczy Znalezionych

Znaleziono rower damski

W dniu 21.02.2022  r. został znaleziony rower damski koloru niebieskiego na ul. Sienkiewicza (rejon baru Lukas).

Rower do odbioru po dokonaniu niezbędnych formalności w Biurze Rzeczy Znalezionych (ul. Mickiewicza 7, tel. 15 822 65 70 w. 216).

Znaleziono rower

W dniu 19.01.2022 r. został znaleziony rower w rejonie ulicy Kopernika 26. Rower do odbioru po dokonaniu niezbędnych formalności w Biurze Rzeczy Znalezionych (ul. Mickiewicza 7, tel. 15 822 65 70 w. 216).

Znaleziono rower dziecięcy

W dniu 30.10.2021 r. został znaleziony mały (dziecięcy) rower w rejonie Placu Grota Roweckiego. Rower do odbioru po dokonaniu niezbędnych formalności w Biurze Rzeczy Znalezionych (ul. Mickiewicza 7, tel. 15 822 65 70 w. 216).

Znaleziono rowery damski i dziecięcy.

Został znaleziony rower damski na terenie Miasta Tarnobrzega przy ul. Tarnowskiego, oraz rower dziecięcy znaleziony na osiedlu Serbinów. Powyższe rowery są do odbioru po dokonaniu niezbędnych formalności w Biurze Rzeczy Znalezionych ul. Mickiewicza 7.

tel. 15 81 81 216

Został znaleziony wózek dziecięcy

Został znaleziony wózek dziecięcy w Tarnobrzegu na osiedlu Serbinów i znajduje się do odbioru w tut. Biurze Rzeczy Znalezionych przy UM Tarnobrzega.  Osoba poszukująca swoją własność powinna kontaktować się pod nr tel. 15 81 81 216.

 

 

 


 

Urząd  Miasta Tarnobrzega,  ul. Mickiewicza 7.
Wydział Organizacyjny - pok. 54 (III piętro)
Godziny pracy Biura: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o ustawę z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015r. poz. 397) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121 z póżn. zm.).

Biuro po przyjęciu znalezionej rzeczy sporządza protokół, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy. Znalazca potwierdza w protokole własnoręcznym podpisem.

Zasady wydania rzeczy znalezionych osobom uprawnionym do ich odbioru:
- Osoba uprawniona do odbioru rzeczy z depozytu, zobowiązana jest złożyć oświadczenie o zagubieniu rzeczy z uwzględnieniem czasu i miejsca zagubienia oraz jej opisu , tj. cech  charakterystycznych.


 

Listy rzeczy znalezionych w poszczególnych latach znajdują sie w menu po lewej stronie.

 


 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych (formularz do pobrania w załaczniku)

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tarnobrzega,  z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, (tel. 15 822-11-49; e-mail:  prezydent@um.tarnobrzeg.pl)

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@um.tarnobrzeg.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalania tożsamości osób, które zgłaszają się do Biura Rzeczy Znalezionych celem odebrania swojej własności oraz pozostawienia znalezionej rzeczy

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 13 ustawy o rzeczach znalezionych

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia rzeczy znalezionej lub wydania rzeczy znalezionej, w przypadku niepodania danych rzrcz znaleziona nie zostanie przyjęta lub rzecz znaleziona nie zostanie wydana.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
- dostępu do danych osobowych dotyczących danej osoby,
- żądania ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach  o archiwizacji.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.