Rok 2018

Sprawozdanie z realizacji programnu współpracy za 2018 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Sprawozdanie zostało przedstawione Radzie Miasta Tarnobrzga w dniu 24 kwietnia 2019 r. podczas sesji Rady Miasta Tranobrzega.

Program współpracy na 2018 rok po zmianach

Program współpracy po przyjeciu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Wyniki konsultacji zmiany programu współpracy na 2018 rok

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Konsultacje zmiany w Programie współpracy na 2018 rok

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Program współpracy na 2018 rok

Program współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Wyniki konsultacji Programu współpracy miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

W załączniku zamieszczamy: protokół z konsultacji oraz zestawienie opinnii, uwag i propozycji zmian, stanowisko Wydziału Edukacji, Promocji i Kultury, Stanowisko Prezydenta Miasta Tarnobrzega, wyniki konsultacji oraz Program współpracy przyjety przez Radę Miasta Tarnobrzega.

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag lub propozycji zmian do projektu Programu od organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Miasta Tarnobrzega lub działających na rzecz Miasta Tarnobrzega i jego mieszkańców.

Wyrażane opinie, uwagi lub propozycje zmian dotyczące projektu Programu powinny  wskazywać element projektu Programu, którego dotyczą, wraz z uzasadnieniem. Konsultacje trwają od 24 października 2017 r. do 16 listopada 2017 roku. Opinie wyrażane poza tym terminem nie będą brane pod uwagę.

Konsultacje przeprowadza się w formie:

1. Pisemnie w trakcie zebrania plenarnego z przedstawicielami zainteresowanych organizacji, które odbędzie się 7 listopada 2017 roku o godzinie 16.30 w sali 201 Urzędu Miasta Tarnobrzega, przy ul. Kościuszki 32.

2. Pisemnie w Urzędzie Miasta Tarnobrzega w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, pokój nr 100.

3. Pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres email: r.chrzastek@um.tarnobrzeg.pl lub poczty tradycyjnej przesłanej na adres: Wydział Edukacji, Promocji i Kultury, Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg lub złożonej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu.

Projekt Programu współpracy zamieszczony został na stronie internetowej Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.pl w zakładce „Strefa NGO/Program współpracy”, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Interesantów – Sektor A, sala 1, stanowisko nr 5 w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg.

Wyniki konsultacji zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.