Program współpracy


 

Program współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

 

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Konsultacje trwają od 7 marca 2022 r. do 15 marca 2022 roku. Opinie złożone poza tym terminem nie będą brane pod uwagę.

Opinie dotyczące przedmiotu konsultacji można: 

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: um@um.tarnobrzeg.pl
 • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, Wydział organizacji i Partycypacji Społecznej, ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg
 • złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg.

Zmiany w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok dotyczą rozszerzenia katalogu zakresów zadań stanowiących priorytetowe zakresy współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, poprzez dodanie priorytetowych zadań publicznych z zakresu:

 1. Ochrony i promocji zdrowia w brzmieniu: „Ochrona i promocja zdrowia - wspieranie idei powstania na terenie Tarnobrzega hospicjum dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych", na które zaplanowano 450 000,00zł.
 2. Pomocy uciekinierom wojennym w brzmieniu: „Pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą”, na które zaplanowano 70 000,00 zł.

Kwota zaplanowana w zakresie zadań wymienionych w punkcie 1 powiększa pulę środków zaplanowanych na finansową współprace Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi w 2022 r. Kwota zaplanowana w zakresie wymienionym w punkcie 2 pochodzi ze zmniejszenia środków zaplanowanych dla zadań z zakresu Kultury o 70 000,00 zł.
Kolejna zmiana w Programie współpracy na 2022 r. dotyczy zwiększenia zaplanowanych środków na zadanie z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego do kwoty 30 000,000 zł, które powiększą pulę środków zaplanowanych na finansową współprace Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.
Jednocześnie uaktualnione zostaną kwoty zaplanowane na realizację wszystkich zadań publicznych w 2022 roku;
Zmiana programu współpracy ma na względzie:

 1. Rozwiązywanie problemów z dostępnością dla mieszkańców Tarnobrzega specjalistycznych usług prowadzonych przez placówkę stacjonarną zajmującą się problemem osób terminalnie i nieuleczalnie chorych, jaką jest hospicjum, za zasadne uznać należ dokonanie zmiany Programu współpracy na 2022 rok i wprowadzenie ww. zakresu pn. "Ochrony i promocji zdrowia", które traktuje się jako priorytetowe.
 2. Rozwiązywanie problemu związanego z napływem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy.
 3. Rozwiązywanie problemów z zakresu ekologii i ochrony przyrody w Tarnobrzegu. Podczas konsultacji zmiany programu współpracy na 2022 r., ogłoszonej Zarządzeniem Nr 45/2022 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 9 lutego 2022 r., wpłynęła propozycja, aby dokonać zwiększenia środków przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych z ww. zakresu.

Ogłoszenie konsultacji projeku zmiany Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag lub propozycji zmian do projektu Programu (projekt w załacznku nr 1) od organizacji pozarządowych.
Wyrażane uwagi, opinie i propozycje zmian powinny być składane w formie pisemnej, na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 2 oraz powinny zawierać:
1) wskazany element przedmiotu konsultacji, którego dotyczą,
2) uzasadnienie.
Konsultacje trwają od 10 lutego 2022 r. do 15 lutego 2022 r. Wszystkie opinie złożone poza tym terminem nie będą brane pod uwagę.
Opinie dotyczące przedmiotu konsultacji przesłać należy pocztą elektroniczną na adres: um@um.tarnobrzeg.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, Wydział organizacji i Partycypacji Społecznej, ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, lub złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg.

Program współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

W załączniku Program współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Wyniki konsultacji programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

W załaczeniu przedstawiamy wyniki konsultacji projektu programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Ogłoszenie konsultacji projektu programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Konsultacje trwają od 21 października 2021 r. do 9 listopada 2021 r. Wszystkie opinie złożone poza tym terminem nie będą brane pod uwagę.
Opinie dotyczące przedmiotu konsultacji przesłać można:

 • pocztą elektroniczną na adres: um@um.tarnobrzeg.pl lub pocztą tradycyjną,
 • złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta - Sektor A, sala 1, stanowisko nr 5 Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg,
 • przekazać osobiście podczas spotkania plenarnego z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 4 listopada 2021 r o godz. 17.00 w sali 201 Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu.

 

Program współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

 

Program współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarzadowymi na 2021 rok

Program współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarzadowymi na 2021 rok

Wyniki konsultacji programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Wyniki konsultacji programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Ogłasz konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Ogłaszamy konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, który stanowi załącznik nr 1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych na temat projektu Programu.

Wyrażane uwagi, opinie i propozycje zmian powinny być składane w formie pisemnej, na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 2 , oraz powinny zawierać:

 • wskazany element przedmiotu konsultacji, którego dotyczą,
 • uzasadnienie.

Konsultacje trwają od 24 września 2020 r. do 9 października 2020 roku. Wszystkie opinie złożone poza tym terminem nie będą brane pod uwagę. Opinie dotyczące przedmiotu konsultacji przesłać należy pocztą elektroniczną na adres: um@um.tarnobrzeg.pl lub pocztą tradycyjną, lub złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta - Sektor A, sala 1, stanowisko nr 5 Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg, lub przekazać osobiście podczas spotkania plenarnego z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 1 października 2020 r. o godz. 17.00 w sali 201 Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu.

Ze względu na stan epidemii ogłoszony na terytorium Polski, spotkanie odbywać się będzie w określonym przez stosowne akty prawne reżimie sanitarnym. Zastrzega się również możliwe przeprowadzenia spotkania w formie on-line, za pomocą łącz internetowych.