Zakładanie firmy

Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U z 2013  r., poz. 672 z późn. zm.).
Wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi:
- do Ewidencji Działalności Gospodarczej – przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi,
- do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – pozostali przedsiębiorcy o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1203 z późn. zm).

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/ jest spisem, którego zadaniem jest przede wszystkim ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Procedurę rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej zawiera przewodnik mieszkańca (PM-19):
http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/bip_tarnobrzeg/redir.jsp?place=galleryStats&id=23583

Wniosek o wpis można pobrać poniżej:

CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Część CEIDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Część CEIDG-RD Wykonywana działalność gospodarcza

Część CEIDG-POPR Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Część CEIDG-PN Udzielone pełnomocnictwa

Część CEIDG-RB Informacja o rachunkach bankowych

Część CEIDG-SC Udział w spółkach cywilnych

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Przedmiot działalności definiuje system Polskiej Klasyfikacji Działalności „PKD 2007” – wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz.1885, z późn. zm.).

schemat klasyfikacji - załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów

wyjaśnienia PKD 2007- załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów

Przedsiębiorca, który po raz pierwszy dokonał rejestracji firmy zobligowany jest do złożenia w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Tarnobrzega – Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko nr 6 – oświadczenia lub przedłożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych celem ich opodatkowania.

Wzory wymaganych informacji, deklaracji oraz stawki podatków lokalnych obowiązujących w danym roku znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Tarnobrzega – w zakładce „Podatki i opłaty”:

http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/bip_tarnobrzeg/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=242&layout=1&page=0

Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują stosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Ulgi te mogą być stosowane na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym w postaci odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty oraz umorzenia. Ulgi te mają charakter uznaniowy, wyjątkowy i są stosowane w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Procedurę składania wniosku o ulgę podatkową zawiera przewodnik mieszkańca (PM-1):

http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/bip_tarnobrzeg/redir.jsp?place=galleryStats&id=25158

Dofinansowanie:
Fundusze pożyczkowe na rozwój firmy (informacji udziela Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego):
http://www.tarr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=100

Informacje o środkach finansowych na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy:
http://www.puptarnobrzeg.pl/art/32/srodki_na_podjecie_dzialalnosci_gospodarczej

Celem działalności serwisu www.Mikroporady.pl jest bezpłatne dostarczanie pomocy mikro firmom na każdym etapie rozwoju – w postaci wzorów umów, regulaminów, instrukcji, porad i rekomendacji wraz z aktualnym orzecznictwem, uwagami i komentarzami.

* Urząd Miasta Tarnobrzega nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez innych, niż Urząd Miasta Tarnobrzega, operatorów podlinkowanych stron.