Mikroinstalacje OZE

Rozwój instalacji OZE

 


 

Informacja ws. instalacji fotowoltaicznych

Uprzejmie informuję, iż Gmina Tarnobrzeg nie uzyskała dofinansowania w ramach ogłoszonego naboru do działania 3.1 Rozwój OZE (konkurs numer - RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16).

Zgodnie z obowiązującymi zasadami Zarząd Województwa dokonał wyboru 12 projektów do dofinansowania – zgodnie z kolejnością na liście rankingowej – w dostępnym limicie środków postawionych do dyspozycji w ogłoszonym naborze wniosków.

Link do informacji: http://rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2017/wyniki/3.1_1_lista_podstrezerw_30.08.2017.pdf


Nieodpłatne konsultacje w zakresie opłacalności, budowy i finansowania fotowoltaiki

Firma BiPo udziela zainteresowanym mieszkańcom Tarnobrzega nieodpłatnych konsultacji w zakresie opłacalności,  budowy i finansowania fotowoltaiki.

Informacje telefoniczne: 15/8233638; 698259290; 606317942

Kontakt mailowy: bipo // vp.pl

Zapraszamy na stronę: www.bipo.com.pl

(Źródło: F.H.U. BiPo)

Nabór wniosków do programu "Przyjazny Dom" – modernizacja kotłów węglowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.

Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu:
pomocą finansową mogą być objęte  inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych, których jedynym, dotychczasowym nośnikiem energii był wyłącznie węgiel na nowe źródło ciepła, takie jak kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł elektryczny, kocioł opalany biomasą, przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła.

Terminy naborów wniosków od 4 września 2017 roku do 18 września 2017 roku.

Szczegóły dotyczące warunków udzielanego wsparcia znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wfosigw.rzeszow.pl, zakładka „Przyjazny Dom”.

http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/m-przyjazny-dom/699-program-qprzyjazny-domq-nabor-wnioskow-nr-12017 

Nabór wniosków do programu "Przyjazny Dom"

Program "Przyjazny Dom" to oferta Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie skierowana do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na których realizowane będą zadania inwestycyjne. Głównym celem Programu jest ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa gospodarki ściekowej Podkarpacia.

W ramach Programu osoby fizyczne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zadań polegających na:

- modernizacja kotłowni węglowych polegająca na wymianie dotychczasowych pieców węglowych na gazowe, elektryczne, olejowe, opalane biomasą;
- budowie przydomowych oczyszczalni ścieków ma obszarach, gdzie nie występuje lub nie jest planowana zbiorcza kanalizacja w ciągu najbliższych 3 lat;
- budowa przyłączy kanalizacyjnych na obszarach, gdzie istniej sieć kanalizacyjna lub zbiorczy system kanalizacyjny jest w trakcie realizacji;
- zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła.

Nabór wniosków dotyczących inwestycji związanych z zakupem i montażem instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła, modernizacji kotłowni węglowych trwa do 18 sierpnia 2017 r.

Szczegóły dotyczące warunków udzielanego wsparciaznajduja się na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wfosigw.rzeszow.pl, zakładka „Przyjazny Dom”.

Informacja ws. instalacji fotowoltaicznych

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020, wydłużyła ocenę merytoryczną „projektów parasolowych” złożonych w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (konkurs numer - RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16),  do 31 sierpnia br.

Link do informacji: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1250-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowe-nabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16


 

Tarnobrzeski projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną

Informujemy, iż projekt Gminy Tarnobrzeg pn.: „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”, przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

Kolejnym etapem oceny wniosku o dofinansowanie jest ocena merytoryczna.

Informacje o zakwalifikowanych do oceny merytorycznej  wniosków można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Ocena wniosku według informacji Urzędu Marszałkowskiego powinna zostać zakończona na początku sierpnia 2017 r.


 

Informacja ws. instalacji fotowoltaicznych

Szanowni Państwo informujemy, iż w ramach konkursu do działania 3.1 Rozwój OZE - projekty parasolowe wpłynęło 69 wniosków na łączną kwotę dofinansowania około 565,4 mln zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 773,4 mln zł.

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 120 mln zł.

W chwili obecnej trwa weryfikacja złożonego przez Gminę wniosku. Zakończenie oceny wniosku według informacji Urzędu Marszałkowskiego powinna zostać zakończona do końca lipca 2017 r.


 

Zapraszamy do udziału w projekcie "Rozwój instalacji OZE"

 

ZAPROSZENIE

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza Mieszkańców do wzięcia udziału w planowanych do realizacji projekcie pn.: „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”, realizowanego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (Odnawialne Źródła Energii), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, W ramach ww. projektu  planuje się montaż instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną tylko i wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. Instalacja fotowoltaiczna służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 270V, a wytworzona energia może być przeznaczona wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego do zasilania urządzeń codziennego użytku. Moc instalacji fotowoltaicznej o jaką Wnioskodawca będzie mógł się ubiegać to 3kWp.

Orientacyjny koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW ok. 14 000,00 zł netto. Ostateczna cena będzie zależała od instalacji i cen z oferty wybranego Wykonawcy.

Osoby składające komplet dokumentów zgłoszeniowych do projektu, deklarują pokrycie następujących kosztów:

- od 15% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji;
- podatek VAT od całej wartości urządzenia: 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym do 300 m, 23 % w przypadku montażu instalacji na gruncie;
- innych niezbędnych kosztów nie objętych dofinansowaniem

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym uczestnictwa w projekcie jest spełnienie przez Wnioskodawcę przedstawionych poniżej wymagań:

a. lokalizacja budynku mieszkalnego objętego wnioskowaną instalacją - na terenie Gminy Tarnobrzeg
b. brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat na dzień złożenia wniosku,
c. złożenie przez Wnioskodawcę wypełnionej ankiety i deklaracji dotyczącej instalacji paneli fotowoltaicznych w terminie  określonym w niniejszym regulaminie.
d. uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek mieszkalny.

Aby wziąć udział w projekcie należy w pierwszej kolejności złożyć w wyznaczonym terminie:

1. Deklaracje udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji fotowoltaicznej,
2. Ankietę.

Dokumenty będą dostępne na oficjalnej stronie miasta www.tarnobrzeg.pl w zakładce „Mikroinstalacje OZE dla Twojego domu” oraz w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku
nr 1 Sektor A sala nr 3.

Szczegółowe informację dot. naboru deklaracji i wyboru uczestników określa Regulamin naboru.

Wymagane dokumenty można składać:

a. od dnia 22.11.2016 r. do dnia 06.12.2016 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urząd Miasta Tarnobrzega, w godzinach pracy Urzędu tj.; od 7.30- 15.30.
b. od dnia 23.11.2016 r. do dnia 07.12.2016 r. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Tarnobrzega z dopiskiem „Mikroinstalacje OZE w  Gminie Tarnobrzeg”.

Weryfikację techniczną budynku zgłoszonego w Deklaracji wykona firma GOLDSUN
z Zamościa, która równocześnie będzie opracowywać projekt techniczny dla każdego budynku.

Po ustaleniu ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do projektu, podpisana zostanie umowa użyczenia oraz umowa w zakresie realizacji projektu.  

Termin złożenie wniosku o dofinansowanie przez Gminę to luty 2017 r., decyzja o wyborze projektu do dofinansowania to wrzesień 2017 r.

Deklaracja wraz z Ankietą należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Gminy i jeden dla Mieszkańca.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące OZE

 

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania Gminy Tarnobrzeg pn.: „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” realizowanego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (Odnawialne Źródła Energii), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Zapraszamy osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w 17 listopada 2016 r. o godzinie 17:00  w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg. Na spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań firmie wykonującej dokumentację techniczną dla  ww. zadania.

 

Uwaga

Termin składania deklaracji zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

Złożone deklaracji wstępnej nie decyduje o zakwalifikowaniu w projekcie

Osoby, które złożyły deklaracje wstępne muszą złożyć NOWĄ Deklarację udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji fotowoltaicznej- jeżeli nadal są zainteresowane wzięciem udziału w projekcie.

Deklaracje będą dostępne na oficjalnej stronie miasta www.tarnobrzeg.pl w zakładce „Mikroinstalacje OZE dla Twojego domu” oraz w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 1 Sektor A sala nr 3.


 

Dodatkowy nabór na mikroinstalację OZE

 

Prezydent Miasta Tarnobrzega pragnie poinformować, że dotychczas spłynęło 649 deklaracji dotyczących chęci udziału w „projekcie parasolowym”, realizowanego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (Odnawialne Źródła Energii), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Od dnia dzisiejszego można składać deklaracje w ramach listy rezerwowej. Lista rezerwowa przeznaczona jest dla osób, które do dnia 29.04.2016 r. nie złożyły deklaracji. Osoby, które złożyły deklarację do dnia 29.04.2016 r. mają pierwszeństwo udziału w projekcie, zaś osoby, które znajdować się będą na liście rezerwowej mają prawo do udziału w projekcie wyłącznie w przypadku rezygnacji osób znajdujących się na liście pierwotnej.

Jednocześnie prosimy mieszkańców, którzy złożyli deklarację do dnia 29.04.2016 r. w przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu się z projektuo niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie UM Tarnobrzeg, przesyłając lub wypełniając w siedzibie UM (adres poniżej) formularz  „Rezygnacji z uczestnictwa w projekcie” („Rezygnacja” dostępna jest na stronie www.tarnobrzeg.pl w zakładce „Mikroinstalacje OZE Dla Twojego Domu”).

Składanie deklaracji wstępnych oraz rezygnacji odbywa się w Urzędzie Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, stanowisko nr 5 – Biuro Obsługi Interesanta, tel. 15 822 65 70 w. 279.


 

Mikroinstalacja OZE dla Twojego domu

 

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje, że w drugiej połowie przyszłego roku, tj. 2016, Gmina Tarnobrzeg planuje złożyć wniosek o dofinansowanie „projektu parasolowego” realizowanego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (Odnawialne Źródła Energii), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
 
Projekt polegał będzie na dofinansowaniu, ze środków RPO WP na lata 2014-2020, wykonania mikroinstalacji OZE, z których korzystać będą gospodarstwa domowe z terenu Gminy. Energia wytworzona w mikroinstalacji powinna być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych, a tylko jej niewykorzystana część może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej.
 
Ostatecznymi odbiorcami projektu będą osoby fizyczne, mieszkańcy Gminy Tarnobrzeg, natomiast Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, pełnić będzie rolę pośrednika i operatora projektu. Maksymalny poziom dofinansowania wykonania mikroinstalacji wynosi 85 %, co znaczy, że wkład własny gospodarstwa domowego wynosił będzie nie mniej niż 15 % wartości zadania. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacja bezzwrotna nie jest formą kredytu.
 
Warunki i zasady przyznawania dotacji zostaną określone przez Instytucję Wdrażającą, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w późniejszym terminie. 
 
W związku z powyższym, wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do złożenia wstępnej deklaracji uczestnictwa. Deklaracja dostępna jest na stronie www.tarnobrzeg.pl oraz w budynku UM Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7. Termin składania deklaracji: 31.03.2016. 
 
Wszelkie informacje oraz składanie deklaracji wstępnych odbywa się w Urzędzie Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, stanowisko nr 5 – Biuro Obsługi Interesanta, tel. 15 822 65 70 w. 279.