2020

Wyniki głosowania na projekty Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

Głosowanie na projekty złożone przez mieszkańców w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok odbyło się w dniach 30 września – 6 października 2019 roku. Przy czym w od 30 września do 4 października lokal wyborczy znajdował się w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32. W dniu 6 października głosowanie odbywało się w lokalach znajdujących się we wszystkich 16 osiedlach miasta Tarnobrzega.
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 rok z dnia 7 października 2019 roku oraz zasad określonych w Uchwale Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega informuję, że projektami wyłonionymi przez mieszkańców Tarnobrzega do realizacji w 2020 roku wybrane zostały poniższe projekty:

1. W kategorii projektów dużych:

 

Nr projektu

Numer i nazwa projektu

Koszt projektu

Liczba głosów

Projekt nr 5

Widno i bezpiecznie - doświetlamy nasze miasto

1 354 000,00

2453

 

2. W kategorii projektów małych:

 

Nr projektu

Nazwa projektu

Koszt projektu

Liczba głosów

Projekt nr 15

Poszerzenie chodnika przy jezdni ul. Warszawskiej (osiedle Wielowieś)

9 800,00

671

Projekt nr 7

Czyszczenie i pogłębianie stawu (osiedle Wielowieś)

10 000,00

650

Projekt nr 13

Odmulenie i oczyszczenie stawu przy ul. Grobla - I Etap (osiedle Wielowieś)

10 000,00

647

Projekt nr 16

Relaks na terenach zielonych Skalna Góra - Lasek Buloński (osiedle Przywiśle)

10 000,00

520

Projekt nr 6

Chodnik nad Mokrzyszówką (osiedle Sobów)

10 000,00

497

Projekt nr 18

Rozbudowa parkingu przy ul. Kościelnej” (osiedle Sobów)

10 000,00

493

Projekt nr 5

Budowa altany (osiedle Przywiśle)

10 000,00

320

Projekt nr 4

Brama wjazdowa wraz z furtką na Dębową Polanę (osiedle Zakrzów)

10 000,00

314

Projekt nr 3:

Bezpieczne przejścia dla pieszych na Osiedlu Serbinów - ul. Dąbrowskiej (przy SP Nr 10) oraz ul. Matejki (osiedle Serbinów)

10 000,00

295

Projekt nr 21

Zakup i montaż krzesełek plastikowych na boisku OKS Koniczynka (osiedle Ocice)

9 950,00

282

 

Zasady głoswania na projekty w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

Od poniedziałku do piątku w dniach od 30 września do 4 października 2019 r. mieszkańcy miasta będą mogli zagłosować na pozytywnie zweryfikowane projekty Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Głosowanie odbywać się będzie w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32. Przez cały tydzień funkcjonował będzie punkt wyborczy, czynny w godzinach od 8.00 do 17.00. Głosowanie odbywać się będzie również w każdym z 16 osiedli miejskich. Odbędzie się ono w niedzielę 6 października 2019 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 w lokalach poniższych lokalach:

1) osiedle Stare Miasto – Zespół Szkół Społecznych Nr 1 im. Hetmana Tarnowskiego, ul. Dominikańska 7;
2) osiedle Wielopole - Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wyspiańskiego 10;
3) osiedle Siarkowiec - Zespół Szkół Nr 3 "Budowlanka" , ul. Św. Barbary 1B;
4) osiedle Serbinów - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Dąbrowskiej 10;
5) osiedle Przywiśle - Przedszkole Nr 6 ul. 1 Maja 14;
6) osiedle Piastów - Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4;
7) osiedle Podłęże - Dom Ludowy, ul. Dzikowska 45;
8) osiedle Dzików - Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4;
9) osiedle Miechocin - Dom Osiedlowy, ul. Krzywa 2;
10) osiedle Nagnajów - Dom Osiedlowy, ul. Nadwiślańska 16;
11) osiedle Ocice - Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Ocicka 89;
12) osiedle Mokrzyszów - Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sienkiewicza 215;
13) osiedle Wielowieś - Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Piętaka 53;
14) osiedle Zakrzów - Dom Strażaka, ul. Spokojna 9;
15) osiedle Sielec - Dom Ludowy, ul. Sielecka 29;
16) osiedle Sobów - Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Olszowa 1.

Ogłoszenie listy projektów budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 rok

Szczegółowa lista projektów na które głosowac beda mieskzańcy miasta, po rozstrzygnięciu odwołań wnioskodawców do Komisji Głównej Rady Miasta Tarnobrzega.

Wyniki weryfikacji projektów złożonych w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

W wyniku weryfikacji złożonych projektów negatywną ocenę otrzymały dwa z nich. Pierwszy to projekt z kategorii dużych, który dotyczy remontu ul. Konfederacji Dzikowskiej. Wniosek nie otrzymał pozytywnej rekomendacji z uwagi na to, że realizowany miałby zostać na działkach nienależących do gminy Tarnobrzeg. Drugi negatywnie zweryfikowany projekt to projekt mały. Zakłada on wykonanie jedynie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ul. Ks. A. Burdy. Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta składane wnioski nie mogą dotyczyć tylko i wyłącznie wykonania projektu, bez jego wykonania.

Znamy już wyniki weryfikacji projektów złożonych w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Mieszkańcy złożyli łącznie 30 wniosków, w tym 7 w kategorii projektów dużych, których szacunkowy koszt przewyższał kwotę 10 tys. zł, oraz 23 w kategorii projektów małych, których koszt szacunkowy wynosi nie więcej niż 10 tys. zł.

Wnioskodawcom, których projekty zostały zweryfikowane negatywnie przysługuje odwołanie do Komisji Głównej Rady Miasta Tarnobrzega za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Autorzy projektów pisma odwoławcze mogą składać do prezydenta w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników weryfikacji, a więc do 16 września br. Po rozpatrzeniu wszystkich wniesionych odwołań, do publicznej wiadomości podana zostanie lista projektów, na które będą głosować mieszkańcy Tarnobrzega. Poznamy ją do dnia 20 września.

Harmonogram oraz ustalenie kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego na 2020 rok

Harmonogram przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 rok, którego tryb i zasady określa Uchwała Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega:

 • od 4 lipca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r.- zgłaszanie projektów,
 • od 3 sierpnia 2019 r. do 6 września 2019 r.- weryfikacja zgłoszonych projektów,
 • do 9 września 2019 r. - ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie,
 • od 9 września 2019 r. do 20 września 2019 r. - rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji projektów przez Komisję Główną Rady Miasta Tarnobrzega,
 • do 23 września 2019 r. - powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Wyborczej ustalenie czasu pracy Komisji Wyborczej oraz siedziby lokalu wyborczego,
 • do 23 września 2019 r. - ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i odrzuconych,
 • od 30 września 2019 r. do 4 października 2019 r. oraz 6 października 2019 r. - głosowanie w wyznaczonym lokalu wyborczym na projekty dopuszczone do głosowania,
 • od 7 października 2019 r. do 10 października 2019 r.- przeliczenie głosów przez Komisję Skrutacyjną powołaną przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega,
 • do 11 października 2019 r.- ogłoszenie projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 rok.

Projekty do budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 r. należy zgłaszać na odpowiednim formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

Do formularza zgłoszenia projektu należy dołączyć listę mieszkańców Miasta Tarnobrzega udzielających poparcia składanemu projektowi, której wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia.

Na realizację budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega w 2020 roku przeznacza się środki finansowe w wysokości 1.511.394,20 zł , co stanowi 0,55% wydatków Miasta Tarnobrzega zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2018 rok, przy czym:

 • na realizacje "projektów dużych" przeznacza się kwotę 1.411.394,20 zł;
 • na realizacje "projektów małych" przeznacza się kwotę 100 000,00 zł, a zgłaszany projekt w tej kategorii nie mogą przekraczać 10.ooo,00 zł.

Uchwała Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega

W załączniku zamieszczona została uchwała, która określa tryb i zasady realizacji Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego.  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest Prezydent Miasta Tarnobrzega, z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Tarnobrzega, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega za pomocą adresu: iod@um.tarnobrzeg.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3.  Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu/celów:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta Tarnobrzega;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Miasta Tarnobrzega;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody

5. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. W sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami  umowa. podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest obowiązkowe.

12. Pani/Pana dana osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą profilowane ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Tarnobrzega.


 

Dane inspektora ochrony danych

 

Dane Inspektora Ochrony Danych:

Błażej Borowiec

e-mail: iod // um.tarnobrzeg.pl