Dotacje

Obowiązek informacyjny o środkach zewnetrznych

Artykuł 35a. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) nakłada obowiązek informowania o finansowaniu lub dofinansowaniu realizowanego zadania z budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego.

W myśł ww. artykułu podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych są obowiązane do podejmowania działań informacyjnych dotyczących tego finansowania lub dofinansowania, przy wykorzystaniu różnych form i metod komunikacji. Koszty tych działań są ponoszone w ramach finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych bądź ze środków własnych podmiotów realizujących zadania.
Obowiązek ten dotyczy zadań z zakresu infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych, a także realizacji projektów badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i społecznych, w przypadku gdy wysokość finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 35d ww. Ustwy.

 


INFORMACJA ZA 2022 ROK


 

Zadanie publiczne pn. Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja oraz Edukacja Prawna realizowane w 2022 roku.
Projekt finansowany z budżetu Państwa. Dotacja celowa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świdczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.
Dofinansowanie: 132 000,00 zł
Wartość zadania: 132 000,00 zł


 


INFORMACJA ZA 2021 ROK


W związku z utworzonym Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. oraz przekazaniem od Wojewody Podkarpackiego  Miasto Tarnobrzeg otrzymało dotację celową z budżetu państwa środków finansowych przeznaczonych na pomoc dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
Dofinansowaniem objęte zostały domy pomocy społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia oraz Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP przy ul. Sienkiewicza.
Zadanie realizowane jest od 23 lutego 2021 do 31 grudnia 2021 r.
Wartość dofinansowania:
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia: 40.777,00
-Dom Pomocy Społecznej Dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Prowadzony Przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek ul. Sienkiewicza 21: 54.481,00 zł
Koszt całkowity zadania: 95.258,00 zł
Celem dotacji jest przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.


 

W 2021 r. Miasto Tarnobrzeg otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z obszaru pomocy społecznej na podstawie umowy Nr S-III.3111.130/2021  zawartej z Wojewodą Podkarpackim.
Dofinansowaniem objęte zostały domy pomocy społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia oraz
Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP przy ul. Sienkiewicza.
Zadanie realizowane jest od 28 września 2021 do 31 grudnia 2021 r.
Wartość dofinansowania:
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia: 22.264,00 zł,
 -Dom Pomocy Społecznej Dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Prowadzony Przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek ul. Sienkiewicza 21: 29.730,00 zł, co stanowi nie więcej niż 80% wartości zadania.
Koszt całkowity zadania: 64.992,50 zł
Celem dotacji jest dofinansowanie działalności bieżącej Domów Pomocy Społecznej– wzmocnienie zabezpieczenia Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Tarnobrzegu przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, tj. na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.


 

Zadanie publiczne pn. Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja oraz Edukacja Prawna realizowane w 2021 roku.
Projekt finansowany z budżetu Państwa. Dotacja celowa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świdczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.
Dofinansowanie: 132 000,00 zł
Wartość zadania: 132 000,00 zł