Fundusz Dróg Samorządowych

 

 

 

 

 

 

FUNDUSZ DROG SAMORZĄDOWYCH

2019 r.

  „Przebudowa ul. Strefowej w Tarnobrzegu”

 

 

  1.  

26 sierpnia br. Gmina Tarnobrzeg, w ramach ogłoszonego naboru do Funduszu Dróg 

Samorządowych złożyła  wniosek o dofinansowanie zadania pn.:  „Przebudowa ul. Strefowej w Tarnobrzegu”

 

Zakres rzeczowy wniosku dotyczy przebudowy drogi na odcinku od km 0+007,00 do km 0+548,70. Długość przebudowywanego odcinka drogi to 541,70 mb. W ramach projektowanej przebudowy drogi przewiduje się: wykonanie pełnej konstrukcji jezdni bitumicznej na całym odcinku, budowę odcinka  chodnika, budowę ciągu pieszo-rowerowego po lewej stronie jezdni, budowę zjazdów, przebudowę istniejącego rowu otwartego polegającą na umocnieniu skarp i dna płytami ażurowymi, budowie elementów odwodnienia, ustawienie słupów oświetleniowych.

Wartość zadania: 2 226 222,25 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 109 551,18 zł

 

  1.  

W grudniu 2019 r. Gmina uzyskała przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki rekomendację do dofinasowania środkami Funduszu w 2020 r.

  1.  

Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 17.04.2020 r. poinformował o zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów Listy zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ma rok 2020.

  1.  

W dniu 21.05.2020 r. zawarta została Umowa w sprawie udzielenia dofinansowania z FDS pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Tarnobrzeg dla zadania „Przebudowa ul. Strefowej w Tarnobrzegu”

W dniu 10.06.2020 r. Gmina ogłosiła przetarg na roboty budowlane.  21.07.2020 r. została podpisana umowa z firmą „BRUK-DAR” Dariusz Skawiński. Wartość umowy 1 563 000,00 zł. Termin wykonania prac 17.11.2020 r.

6.

W dniu 12.08.2020 r. został zawarty Aneks do Umowy o dofinansowanie dot. zmniejszenia wartości zadania po przetargu. Zgodnie z Aneksem wysokość dofinansowania wynosi 755 591,00 zł