Inwestycje drogowe

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega


 

Nad Jeziorem Tarnobrzeskim realizowany jest projekt pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  w ramach Osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. 

 

W dniu 30 września 2019 r. została podpisana umowę na dofinansowanie realizacji ww. projektu w ramach środków RPO WP 2014-2020, natomiast umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano w dniu 01.04.2020 r.

Projekt zakłada  budowę odcinka ul. Żeglarskiej o długości 1940 m oraz rozbudowę
ul. Plażowej o długości 2655 m. Wykonana zostanie jezdnia dwupasmowa, jednokierunkowa, separacja ruchu pojazdów samochodowych i rowerów od pieszych poprzez wykonanie odrębnego pasa rowerowego i chodników oddzielonych pasem zieleni, wykonanie odwodnienia drogi, kanału technologicznego, oświetlenia, oznakowania.
Ponadto skrzyżowanie ulicy Żeglarskiej z ulicą Siarkową zaprojektowano jako rondo. Odwodnienie ul. Żeglarskiej wykonane będzie w postaci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej transportującej ścieki deszczowe do najniższego punktu wyposażonego w przepompownię z separatorem zanieczyszczeń oraz kanałem tłocznym. Z uwagi na brak naturalnego odbiornika ścieków deszczowych wybudowany zostanie szczelny zbiornik odparowujący.

 

 

Wartość projektu ogółem – 15 133 605,86  zł

dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 – 9 269 542,88zł  zł (76.48% kosztów kwalifikowanych)

wydatki kwalifikowane - 12 120 218,23 zł

wkład własny - 5 864 062,98 zł

 

Termin realizacji :I kw. 2020-II kw.2021 r.

Mapa obrazująca przebieg obwodnicy Tarnobrzega

Plan wykorzystany w Studium Wykonalności dla projektu obwodnicy Miasta Tarnobrzega.

Piąty wariant przebiegu obwodnicy

W  wyniku konsultacji społecznych powstał piąty wariant przebiegu obwodnicy miasta. Najnowszy plan jest preferowany do dalszych prac projektowych, związanych z  opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy miasta Tarnobrzega. Wariant nr 5 jest połączeniem wariantów nr 3 i 4 i uwzględnia uwagi oraz opinie mieszkańców miasta, zgłoszone w ramach konsultacji społecznych do wcześniej zaproponowanych wersji przebiegu obwodnicy. O nowej propozycji drogi obwodowej dla miasta mówi prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb: – Wariant ten przewiduje lokalizację początkowego odcinka obwodnicy oraz miejsce jej włączenia w  ul. Sikorskiego, zgodnie z wersją nr 3. Dalej droga biegnie częściowo przez tereny zabudowy jednorodzinnej i ogrodów działkowych, krzyżuje się z  ul. Gruntową oraz ul. Orła i  kieruje na południe, poprzez tereny rolne, omijając duży kompleks ogrodów działkowych. Dalszy przebieg drogi nawiązuje do trasy zaproponowanej w wariancie nr 4, tj. poprzez tereny wzdłuż ul. 12 Października na zachód, następnie przez ogrody działkowe zlokalizowane w okolicy garaży na Kamionce i dalej kieruje się na północ wzdłuż torów kolejowych. Włączenie końcowego odcinka obwodnicy przewiduje się na rondzie zlokalizowanym w  ul. Warszawskiej, w  okolicy Parku Przemysłowo-Technologicznego.