Rejestracja stowarzyszeń kultury fizycznej

Rejestracja stowarzyszeń kultury fizycznej
nie prowadzących działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych


Od czego zacząć?

Złożyć wniosek w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzeg przy ul. Mickiewicza 7 (załącznik nr 1).


Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy?
Decyzja o wpisie, zmianach w ewidencji i wykreśleniu - 10 zł.


Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy – Wydział Promocji, Sportu i Kultury  (tel. centrali 15 822 65 70 w.593 ).


Jak długo czeka się na załatwienie spraw?
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku i wymaganych załączników.


W jaki sposób odebrać decyzję?
Decyzja może być przesłana na wskazany adres przez wnioskodawcę, składając dokumenty można w BOI zastrzec odbiór osobisty – w każdym przypadku za potwierdzeniem odbioru.


Przepisy prawne obowiązujące przy wydawaniu decyzji:
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 1 (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia  07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 Nr 79 poz.855 z późn. zm.)


O czym wnioskodawca wiedzieć powinien?
- o skompletowaniu wszystkich dokumentów zgodnie z załącznikiem nr 1,
- o wniesieniu opłaty skarbowej - 10 zł.


Co przysługuje wnioskodawcy?
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


Urząd Miasta Tarnobrzeg czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.


Wpłaty można uiszczać: w kasie  Urzędu Miasta Tarnobrzeg znajdującej się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7, w godzinach 7:30 – 15:30 na rachunek bankowy Urzędu Miasta Tarnobrzeg PKO S.A. I o/Tarnobrzeg nr 18 1240 2744 1111 0000 3990 9547.