Synergia

Projekt „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia”


Informacja o konferencji

W ramach projektu „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w dniu 28.03.br odbyła się, zorganizowana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega konferencja „Tarnobrzeskie szkoły zawodowe bliżej rynku pracy”.

W konferencji uczestniczyli: Prezydent Miasta, Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji             i Kultury , Przewodniczący Rady Miasta, Prezes TARR, Dyrektor PUP, przedstawiciele Cechu Rzemieślników i przedsiębiorców, Agencji Rozwoju Przemysłu, KiZPS „Siarkopol”, Zakładów Mechanicznych i Zakładów Chemicznych KiZPS   oraz liczni przedstawiciele lokalnych zakładów pracy.

Celem konferencji było poinformowanie  przedstawicieli lokalnego rynku pracy o działaniach realizowanych w projekcie na rzecz podniesienia jakości pracy tarnobrzeskich szkół i Centrum Kształcenia Praktycznego poprzez doskonalenie pracy nauczycieli, realizację praktyk i staży zawodowych przez uczniów, podwyższenie oraz pozyskanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne  nawiązanie i kontynuowanie   współpracy pomiędzy szkołami realizującymi projekt    i zakładami pracy  skupionymi na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

W ramach projektu 63 nauczycieli kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu podniesie swoje kwalifikacje poprzez uczestniczenie w stażach zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, uczestniczenie  w szkoleniach doskonalących w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem ( 51 nauczycieli) oraz w studiach podyplomowych (15 nauczycieli).

Dla uczniów zaplanowano w projekcie:

- staże i praktyki zawodowe w zakładach pracy – 765 osób

- zajęcia specjalistyczne w zakładach pracy – 215 osób

- udział w zajęciach laboratoryjnych Politechniki Rzeszowskiej – 30 osób

- kursy i szkolenia pozwalające podwyższyć lub nabyć dodatkowe uprawnienia, wiedzę i umiejętności zawodowe, zwiększające ich szanse narybku pracy – 765 osób.

Kursy i szkolenia zawodowe cieszą się  dużą popularnością wśród młodzieży. Uczniowie mogą brać udział w kilku formach wsparcia. Największą popularnością cieszą się kursy z zakresu gastronomii, kosmetyki ciała, fryzjerstwa, obsługi wózków widłowych, spawania, operatora koparko-ładowarki. Uczniowie mają do dyspozycji 51 różnych kursów.

Za odbywane praktyki i staże zawodowe uczniowie otrzymają stypendium w wysokości 997,40 zł. Stypendia zwolnione są ze składek ZUS i podatku.

Dyrektorzy szkół i Centrum Kształcenia Praktycznego przedstawili zebranym efekty dotychczasowej realizacji projektu oraz pochwalili się dotychczasową współpracą z zakładami pracy.

Przedstawiciele zakładów pracy zgłosili swoje wymagania w zakresie kompetencji oczekiwanych od absolwentów szkół podejmujących pracę

W celu lepszego dopasowania zdobywanych przez uczniów w ramach projektu  kwalifikacji do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy powołany został zespół konsultacyjno –doradczy,  złożony z  przedstawicieli lokalnego rynku pracy,który  przeanalizuje zaproponowane w projekcie kursy i szkolenia pod kątem potrzeb rynku pracy i zaproponuje ewentualne zmiany.