Deklaracje i opłaty

Deklaracje i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DEKLARACJE I OPŁATY

Dnia 05 czerwca 2020 r. Rada Miasta Tarnobrzega podjęła Uchwałę Nr XXVIII/313/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Opłata nie jest podatkiem, więc jeśli wpływy z opłat nie pokrywają kosztów systemu gospodarowania odpadami, to Rada Miasta może zmienić stawkę opłaty.

Na terenie miasta Tarnobrzega opłata za gospodarowanie odpadami jest  obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

 

Od 1 stycznia 2021 roku stawka opłaty za odpady wynosi:

• 26,00 zł od os/m-c przy selektywnej zbiórce odpadów

Ustawodawca nakazał segregacje. Mieszkaniec, który nie będzie wypełniał obowiązku segregacji zostanie ukarany karą w wysokości 52 zł/mieś od osoby.

Obowiązek złożenia deklaracji i ponoszenia opłaty należy do właściciela nieruchomości zamieszkałej, przez którego rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W przypadku budynków wielolokalowych (bloków mieszkalnych) w imieniu mieszkańców deklarację wypełni i złoży do urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, czy zarząd wspólnoty. Opłatę natomiast ponosić będą wszyscy wytwarzający odpady
w nieruchomościach zamieszkałych. W przypadku budynków wielolokalowych (bloków mieszkalnych) opłata będzie pobierana w czynszu i regulowana przez spółdzielnie mieszkaniowe, wynajętych zarządców, czy zarządy wspólnot.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do złożenia deklaracji, której treść Rada Miasta Tarnobrzega przyjęła Uchwałą Nr XXVIII/314/2020
w dniu 05 czerwca  2020r. Na podstawie danych zawartych w deklaracji tj. ilości zamieszkałych osób oraz przyjętej stawki, deklaracji posiadania kompostownika stosując przyjętą metodę obliczania wysokości opłaty (ilość mieszkańców * stawka – zwolnienie za posiadanie kompostownika = opłata) będzie można ustalić wysokość opłaty dla danej nieruchomości.

Bonifikata za posiadanie kompostownika wynosi od 1 stycznia 2021r 3 zł na osobę w gospodarstwie.

W celu uzyskania bonifikaty należy  wypełnić nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi (dotyczy  właścicieli nieruchomości którzy jeszcze nie skorzystali z powyższej ulgi).

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności oświadczenia w sprawie korzystania z kompostownika ze stanem faktycznym, wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do bonifikaty. Utrata prawa do ulgi, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa powyżej. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pierwszą deklarację właściciele nieruchomości składają w terminie 14 dni od dnia zamieszkania przez pierwszego mieszkańca danej nieruchomości.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. wysokości stawki opłaty uchwalonej przez Radę Miasta, liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym  wystąpiła zmiana.

Deklaracje można otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega lub pobrać ją w formie elektronicznej ze strony internetowej www.tarnobrzeg.pl, następnie wydrukować, wypełnić, własnoręcznie podpisać i przesłać lub dostarczyć w inny sposób do Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Deklaracja zostanie sprawdzona przez Urząd Miasta. Jeżeli ktoś jej nie wypełni lub poda nieprawdziwe dane wówczas decyzję o wysokości opłaty wyda Prezydent Miasta Tarnobrzega.

 

Na podstawie  uchwały  Nr XXX/290/2016 Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty należy uiszczać bez wezwania raz na miesiąc, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.

 

Dopuszcza się możliwość uiszczania opłaty z góry w terminach:

- do 31 stycznia za rok kalendarzowy,

- do 31 stycznia za I półrocze i do 31 lipca za II półrocze,

-do 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października za dany kwartał.

 

         W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji wystawiona będzie decyzja określająca wysokość opłaty. Podstawę naliczenia stanowić będzie liczba osób zameldowanych na danej nieruchomości, zgodnie ewidencją meldunkową i stawka jak za odpady segregowane tj. 26,00 zł. W związku z tym korzystniejsze jest złożenie deklaracji, która pozwala na podanie liczby faktycznie zamieszkiwanych mieszkańców.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej gmina wyda decyzję określającą wysokość zaległości z tytułu opłaty. Wystawiane także będą upomnienia a w przypadku dalszego uchylania się od płatności sprawy będą kierowane do prowadzenia egzekucji komorniczej.
 W większości przypadków będzie się to wiązało z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z kosztami upomnień, odsetek od zaległości, zajęcia rachunku bankowego oraz opłat komorniczych.

 

Opłatę należy wpłacać gotówką w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy podany w zawiadomieniu lub w razie jego utraty na ogólne  konto w Banku PeKaO S.A. I O/ Tarnobrzeg

Nr 62124022231111001093095568 w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, miesiąc za który płacimy oraz dodając słowo „Odpady”.

 

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel.15822 65 70 wew. 225.