Akty prawne

Akty prawne

Prawo miejscowe:

1. Uchwała z dnia 30 czerwca 2016 r  Nr XXX/288/2016 Rady Miasta Tarnobrzega
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnobrzeg http://www.archiwum.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/288.pdf  ze zmianami http://www.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/581.pdf http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/312.pdf i rozstrzygnięciem nadzorczym http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/Roztrzygni%C4%99cie312.pdf

2. Uchwała z dnia 05 czerwca 2020 r  Nr XXVIII/313/2020 Rady Miasta Tarnobrzega
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/313.pdf  za zm. uchwała z dnia 28 października 2020 nr XXXV/382/2020http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/382.pdf 

3. Uchwała z dnia 30 czerwca 2016 r  Nr XXX/290/2016 Rady Miasta Tarnobrzega
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://www.archiwum.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/290.pdf 

4. Uchwała z dnia 05 czerwca 2020 r  Nr XXVIII/311/2020 Rady Miasta Tarnobrzega
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/311.pdf

5. Uchwała z dnia 30 czerwca 2016 r  Nr XXX/292/2016 Rady Miasta Tarnobrzega
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

http://www.archiwum.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/292.pdf

6. Uchwała z dnia 30 czerwca 2016 r  Nr XXX/293/2016 Rady Miasta Tarnobrzega
 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Tarnobrzeg

http://www.archiwum.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/293.pdf

7. Uchwała z dnia 30 czerwca 2016 r  Nr XXX/294/2016 Rady Miasta Tarnobrzega
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy http://www.archiwum.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/294.pdf  ze zm. http://umtarnobrzeg.home.pl/ideo/uchwaly/VIII/329.pdf

8. Uchwała z dnia 30 czerwca 2016 r  Nr XXX/295/2016 Rady Miasta Tarnobrzega
w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej

http://www.archiwum.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/295.pdf

Prawo krajowe

Ustawy:

Rozporządzenia:

Pozostałe:

Prawo unijne