Program Infrastruktura i Środowisko

Gmina Tarnobrzeg uzyskała dofinansowanie na realizacje projektu pn. „Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega” złożonego w ramach ogłoszonego naboru przez Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do  Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 Priorytet: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu  Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Zakres rzeczowy projektu dotyczy m.in.

1. Zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą

 • wykonanie nawierzchni alejek i placów
 • wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych i trawników
 • budowę elementów małej architektury
 • zasypanie częściowe sztucznego zbiornika
 • poprawa stateczności zbocza skarpy przyległej do zurbanizowanej części miasta

2. Zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Kopernika/Sikorskiego,

 • wykonanie nawierzchni ścieżek i placu
 • budowę oświetlenia terenu,
 • wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych i trawników
 • budowę elementów małej  architektury ogrodowej – ławki, kosze na śmieci, stojaki   
 • rowerowe, element architektoniczny (rzeźba)

3. Nasadzenia wzdłuż głównej arterii komunikacyjnej miasta – ulice Wisłostrada  i Sikorskiego na długości ok. 2,5 km pasa drogowego

 • wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych - przeważające układy zieleni niskiej – do 1 m w formie zwartych i luźnych grup i żywopłotów, niewielki udział grup zieleni średniej i wysokiej – do 5 m w formie szpalerów, alei i soliterów
 • odbudowa trawników.

Wartość ogółem: 6 767 835,93 zł
Przewidywane dofinansowanie (85%): 5 752 660,54 zł
Wkład własny: 1 015 175,39 zł