Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu
ul. Szeroka 13
39-400 Tarnobrzeg
tel. centrala/fax: 15 822-47-45, tel. sekretariat/dyrektor 15 822-46-58

www.mbp.tarnobrzeg.pl
e-mail: biblioteka@mbp.tarnobrzeg.pl


Początki bibliotekarstwa w Tarnobrzegu sięgają roku 1889, kiedy to z inicjatywy Antoniego Surowieckiego otwarta została pierwsza Czytelnia Towarzystwa Oświaty Ludowej. Po 5 latach, w roku 1894, rozpoczęła działalność Czytelnia Mieszczańska, której zbiory liczyły 800 tomów. Również Towarzystwo Szkoły Ludowej, działające w Tarnobrzegu, prowadziło zasobną bibliotekę, która mieściła się w Czytelni Włościańskiej w Dzikowie. Z czasem działalność Towarzystwa Szkoły Ludowej osłabła i zanikła, co było przyczyną likwidacji biblioteki. W roku 1911 została założona przez Stanisława Sobińskiego wypożyczalnia książek, z której do wybuchu I wojny światowej korzystali mieszkańcy Tarnobrzega i okolic. Ponownie, w roku 1922, zarząd miejscowego koła TSL otworzył wypożyczalnię książek. Biblioteki Ludowe działały do wybuchu II wojny światowej. W okresie okupacji ich działalność zanikła a zbiory uległy rozproszeniu.

W roku 1946 w Tarnobrzegu zaczęto organizować, finansowaną przez państwo, Powiatową Biblioteką Publiczną. Uroczyste otwarcie Biblioteki odbyło się 9 lutego 1947 roku. Podstawę zbiorów stanowiły książki z Biblioteki Tarnowskich, pozostałości po bibliotekach różnych organizacji oraz dary mieszkańców. Biblioteka mieściła się w zamku dzikowskim, zajmowała dwa pomieszczenia, w których znajdowała się czytelnia i wypożyczalnia. Na koniec grudnia 1947 roku księgozbiór biblioteki liczył 2484 woluminy.

W roku 1948 została powołana Biblioteka Miejska, która obsługiwała mieszkańców Tarnobrzega, natomiast Biblioteka Powiatowa organizowała sieć bibliotek w powiecie tarnobrzeskim. Obydwie biblioteki zlokalizowane zostały w jednym pomieszczeniu o powierzchni 120 m² przy ulicy Kościuszki 12. W roku 1955 doszło do połączenia bibliotek i rozpoczęła działalność Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu, która do 1975 roku obsługiwała teren miasta i powiatu. W roku 1962 biblioteka otrzymała dodatkowe pomieszczenie o powierzchni 40 m², gdzie zorganizowany został oddział dla dzieci.

Nowe, funkcjonalne pomieszczenia w zaadoptowanej synagodze, oddano Bibliotece 25 maja 1972 roku. Powierzchnia  720 m²  pozwalała na rozwój biblioteki, zaspokojenie potrzeb czytelników, prowadzenie statutowej działalności. W tym czasie na terenie miasta, poza Biblioteką Główną, działało 5 filii bibliotecznych.

Z chwilą utworzenia województwa tarnobrzeskiego, w roku 1975, biblioteka otrzymała status biblioteki wojewódzkiej i stała się centralną biblioteką w sieci bibliotek województwa tarnobrzeskiego. Poza obsługą czytelników Tarnobrzega WBP prowadziła nadzór merytoryczny oraz szkoleniowy dla 207 bibliotek i 408 punktów bibliotecznych funkcjonujących w województwie tarnobrzeskim.

Następna reforma administracyjna kraju w 1999 roku, likwidująca powołane w 1975 roku województwa, spowodowała, że WBP została ponownie biblioteką miejską i swoją działalnością objęła miasto Tarnobrzeg.

Obecnie na terenie miasta działa Biblioteka Główna oraz 8 filii bibliotecznych. Biblioteka Główna zlokalizowana jest przy ul. Szerokiej 13, filie funkcjonują w osiedlach Serbinów, Siarkowiec, Miechocin, Mokrzyszów, Wielowieś,  Sobów, Dzików, Przywiśle.

Zgodnie z „Ustawą o bibliotekach” oraz Statutem nadanym przez Radę Miasta Tarnobrzeg główne zadania jakie realizuje MBP, to:

1) gromadzenie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych – książek, czasopism, zbiorów audiowizualnych,
2) opracowywanie zgromadzonych zbiorów, tworzenie elektronicznych baz danych, udostępnianych na stronie www. Biblioteki,
3) udostępnianie zgromadzonych zbiorów bibliotecznych  z wykorzystaniem w obsłudze użytkowników nowych technologii,
4) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej na rzecz użytkowników, dokumentacyjnej, wydawanie Bibliografii Tarnobrzega oraz innych materiałów informacyjnych związanych z Tarnobrzegiem,
5) prowadzenie szerokiej działalności promującej czytelnictwo, organizowanie różnorodnych form pracy z czytelnikiem.

Pełna komputeryzacja zbiorów i procesów bibliotecznych, na bieżąco uzupełniany w nowości wydawnicze księgozbiór, bardzo bogata oferta pracy z czytelnikami oraz funkcjonalne lokale biblioteczne, wyposażone w nowoczesny sprzęt biblioteczny, komputery oraz wykwalifikowana kadra  zapewniają pełną, profesjonalną obsługę użytkowników.


Zapraszamy do korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu . Więcej informacji na temat działalności na stronie www.mbp.tarnobrzeg.pl