Rewitalizacja

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrz

Projekt partnerski Gminy Tarnobrzeg pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” został  wybrany do  dofinasowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna / działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni społecznej,

Głównym celem niniejszej inwestycji jest: ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc wchodzących w skład Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja projektu pozwoli na zagospodarowanie zdegradowanych, poprzemysłowych przestrzeni publicznych na cele społeczne oraz gospodarcze, uporządkowanie i poprawę estetyki terenów rewitalizowanych.

 

Zakres rzeczowy projektu Gminy Tarnobrzeg pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - etap I”, obejmuje zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego  na cele rekreacyjne i turystyczne.

Planowany zakres:

 1. ulica Plażowa:
 • parking wraz z pawilonem sanitarnym,
 • 2 punkty gastronomiczne,
 • altana grillowa,
 • miejsca przeznaczone do aktywnego wypoczynku tj. place zabaw, boisko do siatkówki,
 • park linowy,
 • mała architektura: przebieralnie, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.

 

 1. ulica Żeglarska:
 • parking
 • 2 punkty gastronomiczne
 • altana  grillowa
 • budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi dla: policji, pomocy medycznej, pokoju rodzinnego oraz  sanitariaty
 • mała architektura: przebieralnie, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.
 • plac zabaw

 

 1. przy ulicy Ocickiej
 • altana grillowa

 

Wartość projektu Gminy Tarnobrzeg:  8 832 795,35 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych:   7 181 134,43 zł

Dofinansowanie:  5 153 182,06 zł

Czas realizacji 2019-2021

 

Jest to projekt, który został złożony w partnerstwie z Gminą Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Gorzyce oraz Parafią Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chmielowie

Całkowita wartość projektu: 18 773 551,21 zł

Dofinansowanie: 9 717 715,41 zł

 

Na terenie Gminy Nowa Dęba – Partnera Projektu

Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie (zlokalizowanego na terenie poprzemysłowym Zakładów Metalowych Dezamet) z przeznaczeniem na cele społeczne i gospodarcze wraz z funkcjonalnym i estetycznym zagospodarowaniem otoczenia. Inwestycja obejmuje następujące działania:

 • adaptację części pomieszczeń do pełnienia nowych funkcji społecznych – działalności świetlicy oraz pomieszczeń gospodarczych
 • remont i modernizację części wspólnych;
 • termomodernizację budynku;
 • wymianę niezbędnych wspólnych instalacji technicznych;
 • zakup i montaż monitoringu dot. poprawy bezpieczeństwa publicznego.

 

Dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chmielowie– Partnera Projektu

Remont parterowych pomieszczeń w plebani przy kościele parafialnym św. Stanisława w Chmielowie w celu nadania im nowych funkcji społecznych. Zakres niezbędnych prac inwestycyjnych będzie obejmował

 • prace budowlane w zakresie remontu ścian, sufitów, podłóg;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • prace instalacyjne i elektryczne;

 

Na terenie Gminy Baranów Sandomierski – Partnera Projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę i przebudowę infrastruktury hali sportowej
w Skopaniu. W ramach rozbudowy i przebudowy obiektu hali sportowej przewiduje się:

 • rozbiórkę części budynku,
 • rozbudowę budynku w części południowej z przebudowę m.in. na pomieszczenia siłowni, Sali fitness, centrum fizjoterapii,
 • wykonanie instalacji wewnętrznych w obiekcie,
 • prace termomodernizacyjne budynku,
 • zakup i montaż wyposażenia obiektu.

 

Na terenie Gminy Gorzyce – Partnera Projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje Techniczny Ogród – rewitalizację centrum Gorzyc – uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Osiedla Gorzyce - etap II a: tereny dawnej bazy ZGK oraz tereny przy ul. Porucznika Sarny.

Roboty budowlane obejmować będą zagospodarowanie przestrzeni publicznej na: park miejski, fontanna, las łęgowy, amfiteatr, grillowisko, utwardzenie terenu, elementy małej architektury, budowę sanitariatu ogólnodostępnego, oświetlenie terenu, nasadzenia drzew i krzewów.

 W ramach całości przedsięwzięcia przewiduje się rewitalizację gruntów poprzez likwidację: budynków po dawnej bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej, likwidację fundamentów po nieistniejących obiektach oraz likwidację nieczynnej podziemnej infrastruktury technicznej (kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej oraz sieci ciepłowniczej) w celu nadania wskazanym terenom funkcji kulturalnej, społecznej, rekreacyjnej i komunikacyjnej.

Ponadto przewiduje się zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz funkcjonalności przestrzeni publicznych, m.in. poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę infrastruktury drogowej w tym przebudowę chodników i dróg, modernizację oświetlenia publicznego, wydzielenie miejsc parkingowych

 

Konsulatacje Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023

Ogłoszenie konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, dotyczących Projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023 w okresie od 29.10.2021 r. do 12.11.2021 r. Celem konsultacji jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji w tym, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności obszarów rewitalizacji, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych użytkowników uwag, opinii i propozycji dotyczących zmodyfikowanego projektu dokumentu: „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023”.

Projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023 znajduje się w załączniku.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie zebrania uwag i opinii wyłącznie w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Formularz konsultacyjny dostępny jest w załaczniku.

Wypełniony formularz należy składać:

 1. drogą elektroniczną na adres: e.zajac@um.tarnobrzeg.pl,
 2. pocztą tradycyjną, lub złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta - Sektor A, sala 1, stanowisko nr 5 Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg.

Raport z badania efektów realiacji celów LPR

Raport z badania efektów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023Raport z badania efektów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023.

Zapraszamy do zapoznania się z Monitoringiem Wdrażania LPR dla Tarnobrzega za 2019 rok

Serdecznie zapraszamy wszystkie grupy interesariuszy, w tym szczególnie społeczność obszarów rewitalizacji oraz wszystkich użytkowników, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do  zapoznania się z Monitoringiem  wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega za  2019 r.

Zgodnie z zapisami w Lokalnym Programie Rewitalizacji przyjętym przez Radę Miasta Uchwałą nr XLII/415/2017 w dniu 25 maja 2017 r., oraz  Uchwałą nr XVII/182/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 25 września 2019 r. skuteczność realizacji programu rewitalizacji i jego celów zapewniać będzie sprawny system oceny skuteczności wdrażania obejmujący m.in. monitoring, czyli podsystem zbierania i selekcjonowania informacji.

Sprawozdanie zawiera podstawowe informacje na temat podejmowanych działań, stopnia realizacji projektów, ewentualnych efektów końcowych tych projektów wraz z analizą wskaźnikowa, służącą odpowiedzi na pytanie o zbieżność podejmowanych działań z osiąganymi wynikami społeczno-gospodarczymi gminy wg wskaźników rezultatu.

W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z przygotowanym opracowaniem, wszelkie opinie i uwagi można zgłaszać za pomocą załączonego formularza. 

Wypełniony formularz proszę przesłać na adres: fundusze // um.tarnobrzeg.pl

Monitoring wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Zgodnie z zapisami w Lokalnym Programie Rewitalizacji przyjętym przez Radę Miasta Uchwałą nr XLII/415/2017 w dniu 25 maja 2017 r., skuteczność realizacji programu rewitalizacji i jego celów zapewniać będzie sprawny system oceny skuteczności wdrażania obejmujący m.in. monitoring, czyli podsystem zbierania i selekcjonowania informacji.

W związku z powyższym na podstawie zebranych danych od jednostek odpowiedzialnych za realizację i wdrażanie założeń ujętych w LPR przedkładam roczne sprawozdanie z realizacji celów.

Sprawozdanie zawiera podstawowe informacje na temat podejmowanych działań, stopnia realizacji projektów, ewentualnych efektów końcowych tych projektów wraz z analizą wskaźnikowa, służącą odpowiedzi na pytanie o zbieżność podejmowanych działań z osiąganymi wynikami społeczno-gospodarczymi gminy wg wskaźników rezultatu.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Tarnobrzega 2016-2023

 

 

 

Podsumowanie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem prac nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023 serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą prace związane z opracowaniem programu, która odbędzie się 25 stycznia 2017 r. o godz. 11:00 w Sali Sejmowej Wielkiej na Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu. Adres ul. Sandomierska 27, Tarnobrzeg.

Na konferencję zapraszamy:
- Zespół ds. Rewitalizacji;
- Radnych Rady Miasta Tarnobrzega;
- interesariuszy: mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli firm, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości.

Plan konferencji:
11:00 - 11:15 - rejestracja uczestników;
11:15 - 11:30 - przywitanie uczestników konferencji;
11:30 - 12:45 - prezentacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023 - Marek Karłowski (ekspert Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia).

Zagadnienia:
- prezentacja obszaru zdegradowanego,
- uspołecznienie dokumentu i proces partycypacji społecznej,
- przedstawienie listy inwestycji strategicznych,
- przedstawienie listy komplementarnych inwestycji,

12:45- 13:15 - Dyskusja - zakończenie spotkania;
13:15 – poczęstunek.

Rewitalizacja - raport z konsultacji społecznych

 

Zakończył się proces konsultacji społecznych projektu dokumentu: LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA TARNOBRZEGA NA LATA 2016-2023 w formie zbierania uwag do propozycji dokumentu poprzez elektroniczny formularz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.tarnobrzeg.pl) w zakładce „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega 2016-2023”.

Mieszkańcy oraz inni interesariusze Programu Rewitalizacji byli zachęcani do zapoznania się z przygotowanym projektem dokumentu (dostępnym w zakładce strony UM). Z treścią dokumentu można było zapoznać się także w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega – Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych.

Wszelkie sugestie można było wnosić za pomocą przygotowanego formularza elektronicznie osobiście lub listownie albo drogą elektroniczną.

Zbiorcze zestawienie uwag, wniosków i propozycji wraz ze sposobem ich rozpatrzenia przedstawiono w tabeli poniżej.

Dokument po korektach dostępny jest na w załączniku na stronie internetowej Urzędu Miasta.

W dokumencie ostatecznym nie znalazły się propozycje projektów rewitalizacji, które nie spełniły wymogów określonych w dokumencie pn. „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020” wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (ob. Ministerstwo Rozwoju), Warszawa, 3 lipca 2015 r., w szczególności w zakresie wyjaśnienia pojęć związanych z rewitalizacją oraz „Cech i elementów programów rewitalizacji” stanowiących załącznik do ww. Wytycznych. (Dokument dostępny na stronie Ministerstwa Rozwoju:
http://www.mr.gov.pl/rewitalizacja#Wytyczne%20w%20zakresie%20rewitalizacji%20w%20programach%20operacyjnych%20na%20lata%202014-2020).
Odrzucone zostały karty projektów, które nie spełniły następujących kryteriów:

1. Co do zasady przedsięwzięcie musi być realizowane na obszarze rewitalizacji. Dopuszczana będzie jednak możliwość zgłaszania przedsięwzięć, które będą realizowane poza obszarem rewitalizacji, jeśli służyć one będą realizacji celów przypisanych obszarowi rewitalizacji, a beneficjentem ostatecznym projektu będą mieszkańcy obszaru rewitalizacji. Dotyczy to zwłaszcza inicjatyw społecznych nakierowanych na aktywizację zawodową i społeczną, takie przypadki muszą być jednak szeroko i logicznie uzasadnione.

2. Przedsięwzięcie musi wpisywać się w określone cele rewitalizacji PR.

3. W przypadku gdy przedsięwzięcie obejmuje prace remontowe, konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane budynków lub zagospodarowanie terenu w rozumieniu przepisów prawa, Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, wynikający z prawa własności, stosunku zobowiązaniowego (umowy dzierżawy, najmu), zgody na korzystanie z budynku lub terenu udzielonej przez jego właściciela lub w innej formie przewidzianej przepisami prawa.

Ponadto odrzucono projekty, co do których istniały duże wątpliwości co do możliwości ich realizacji, np. nie zostały zgłoszone przez podmioty mogące je zrealizować w okresie obowiązywania rama czasowych programu rewitalizacji.

Rozpoczynamy konsultacje w sparwie programu rewitalizacji miasta

 

Prezydent Miasta Tarnobrzega zawiadamia, że zakończono prace nad projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023”.

W związku z powyższym zapraszam do składania uwag w ramach konsultacji społecznych w/w Programu.

Termin konsultacji społecznych: 25.11.2016 r. – 16.12.2016 r.
Czas trwania: 21 dni
Forma konsultacji: Zbieranie uwag, opinii i propozycji przez  Formularz Konsultacyjny.

Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023” wraz z Formularzem Konsultacyjnym dostępne są od dnia 25 listopada 2016 roku na stronie internetowej www.tarnobrzeg.pl w zakładce  Rewitalizacja.

Z treścią dokumentu można zapoznać się także w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega – Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych , pok. 41 i 42, od poniedziałku do piątku w godzinach od  7.30 do 15.30.

Wypełniony formularz można składać w następujący sposób:
• osobiście lub listownie na adres: Prezydent Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg,
• drogą elektroniczną (bez konieczności opatrywania korespondencji  elektronicznej bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym) na adres e-mail: fundusze // um.tarnobrzeg.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Tarnobrzega.

Nie będą rozpatrywane:
• opinie i wnioski, które wpłyną po wymaganym terminie,
• dokumenty niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od daty jego ukazania się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Tarnobrzegu www.tarnobrzeg.pl. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Przedłużony termin zgłaszania propozycji rewitalizacyjnych

 

Termin składania propozycji zgłoszeń projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023 zostaje wydłużony do 23.09.2016 r.


 

Zapraszamy do zgłaszania pomysłów rewitalizacyjnych

 

Trwają prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023. Istotną częścią programu rewitalizacji jest lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłaszane są przez interesariuszy tego programu.

W związku z powyższym, zwracam się do Wszystkich Mieszkańców z prośbą o aktywny udział i zgłaszanie pomysłów, projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny lub mogą być realizowane do 2023 roku na wstępnie wskazanych obszarach do rewitalizacji.

Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko JEDNEGO konkretnego, proponowanego przedsięwzięcia – np. miejsca, które wymaga zagospodarowania albo nieruchomości, która wymaga remontu, lub też powszechnego problemu społecznego do rozwiązania, itp. W razie potrzeby ta sama osoba może złożyć więcej niż jedną kartę.

Zgłaszać można wyłącznie projekty zgodne z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020” z dnia 3 lipca 2015r.

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/wiadomosci/2-dane-podstawowe/876-instrukcja-przygotowania-programow-rewitalizacji-w-zakresie-wsparcia-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2014-2020

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-rewitalizacji-w-programach-operacyjnych-na-lata-2014-2020/

– zarówno dotyczące przestrzeni publicznych czy remontowo-budowlane, jak i projekty o charakterze społecznym, środowiskowym czy gospodarczym – pomysły na zagospodarowanie czy poprawę wizerunku przestrzeni, przeprowadzenie akcji sąsiedzkich itp.

Przedmiotem propozycji mogą być zarówno gotowe projekty, które zgłaszający chciałby zaproponować do ujęcia w Programie Rewitalizacji, jak i wstępne propozycje lub postulaty co do konkretnych przedsięwzięć, które powinny zostać podjęte na wybranym obszarze gminy.

Zgłaszającymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne – począwszy od mieszkańców gminy poprzez przedsiębiorców, właścicieli i zarządców nieruchomości czy też lokalnych liderów.

Wszystkie zgłaszane projekty zostaną zgromadzone i ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w dokumencie.

Wypełnione formularze prosimy przekazywać w formie elektronicznej (edytowalnej)  przesyłając na adres: fundusze@um.tarnobrzeg.pl do 05.09.2016 r.

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie w sprawie rewitalizacji

 

Prezydent miasta Tarnobrzega wraz z Instytutem Badawczym IPC z Wrocławia zapraszają mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023.

Miejsce spotkania: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, sala 201. Termin spotkania: 12 sierpnia 2016 r., godz. 12:00

Cel spotkania:
Opracowanie wizji, celów, kierunków i działań rewitalizacyjnych.
Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu!
Program spotkania:
- zatwierdzenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
- opracowanie i zatwierdzenie wizji obszaru rewitalizacji,
- wyznaczenie celów głównych rewitalizacji,
- opracowanie kierunków rewitalizacji,
- przypisanie działań rewitalizacyjnych do kierunków rewitalizacji.

Rozpoczęto konsultacje w sprawie rewitalizacji miasta

 

27 lipca w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne, związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-23. W spotkaniu, które zostało zorganizowane przez prezydenta miasta, przy współudziale firmy odpowiedzialnej za opracowanie dokumentacji - Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia, uczestniczyli m.in. członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji oraz zaproszeni przedstawiciele: wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, stowarzyszeń oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta.

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony kompleksowo, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej przestrzeni i społeczności oraz gospodarki. Podstawą wszystkich działań rewitalizacyjnych jest odpowiedź na problemy społeczne mieszkańców zidentyfikowanego obszaru. Wszelkie planowane działania mają za zadanie rozwiązać lub eliminować wybrane zagrożenia i problemy, jakie występują na obszarze gminy. Mają też pomóc lepiej wykorzystać potencjał mocnych stron gminy, jak również jej otoczenia.

Program rewitalizacji umożliwi ubieganie się o środki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na współfinansowanie działań służących rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych lub infrastrukturalnych występujących na wyznaczonym obszarze zdegradowanym i rewitalizowanym m.in.: działań na rzecz aktywizacji zawodowej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz rewitalizacji fizycznej i gospodarczej.

O dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć będą mogły występować różne podmioty, m.in. organizacje pozarządowe, samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe czy przedsiębiorcy. Przykładem działań rewitalizacyjnych mogą być projekty związane z aktywizacją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparciem wejścia lub powrotem na rynek pracy, rozwojem przedsiębiorczości, poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, promocją działań dotyczących kultury, środowiska naturalnego i ochrony terenów zielonych. Podstawowym kryterium dla projektów rewitalizacyjnych, warunkującym możliwość złożenia wniosku o ich dofinansowanie, jest ich wynikanie z obowiązującego programu rewitalizacji, uchwalonego przez radę gminy.

Podczas spotkania zapoznano uczestników z tematyką rewitalizacji oraz wynikami przeprowadzonej diagnozy gminy w obszarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym. Na podstawie wyników diagnozy zdefiniowano wstępny obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizowany.
Kolejne warsztaty planowane są w sierpniu.

 

Włącz sie do procesu opracowania programu rewitalizacji Tarnobrzega

O istocie rewitalizacji Tarnobrzega

 

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony kompleksowo, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej przestrzeni i społeczności oraz gospodarki. Podstawą wszystkich działań rewitalizacyjnych jest odpowiedź na problemy społeczne mieszkańców zidentyfikowanego obszaru. Wszelkie planowane działania mają za zadanie rozwiązać lub eliminować wybrane zagrożenia i problemy, jakie występują na obszarze gminy. Mają też pomóc lepiej wykorzystać potencjał mocnych stron gminy, jak również jej otoczenia.

Program rewitalizacji umożliwi ubieganie się o środki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na współfinansowanie działań służących rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych lub infrastrukturalnych występujących na wyznaczonym obszarze zdegradowanym i rewitalizowanym m.in.: działań na rzecz aktywizacji zawodowej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz rewitalizacji fizycznej i gospodarczej.

O dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć będą mogły występować różne podmioty, m.in. organizacje pozarządowe, samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe czy przedsiębiorcy. Przykładem działań rewitalizacyjnych mogą być projekty związane z aktywizacją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparciem wejścia lub powrotem na rynek pracy, rozwojem przedsiębiorczości, poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, promocją działań dotyczących kultury, środowiska naturalnego i ochrony terenów zielonych. Podstawowym kryterium dla projektów rewitalizacyjnych, warunkującym możliwość złożenia wniosku o ich dofinansowanie, jest ich wynikanie z obowiązującego programu rewitalizacji, uchwalonego przez radę gminy.

Obszary miasta wskazane do rewitalizacji