Foodsharing Tarnobrzeg

Opis inicjatywy Foodsharing Tarnobrzeg

Inicjatywa polega na stworzeniu w przestrzeni miejskiej miejsca do dzielenia się posiłkiem. Chcemy aby udostępnić miejsce, w którym mieszkańcy Tarnobrzega będą mogli zostawiać nadwyżki jedzeniowe. Przy ulicy Kwiatkowskiego , obok placu targowego planowane jest postawienie zabudowanej lodówki. Miejsce będzie otwarte całodobowo, tak aby każdemu umożliwić dostęp do pozostawionej żywności. Inicjatywa jest skierowana do okolicznych sklepów i restauracji aby ich również włączyli się w akcję niemarnowania jedzenia.

Foodsharing jest ogólnopolską akcją, mającą na celu przeciwdziałanie marnotrawieniu i wyrzucaniu nadmiaru żywności. Jest to problem ogólnopolski jeśli nie światowy szacuje się, że w Polsce marnuje się około 9 tys. ton jedzenia rocznie. Nasza misja to ratowanie żywności przed zmarnowaniem. Zachęcamy do dzielenia się jedzeniem wszystkich ze wszystkimi. Budujemy poczucie odpowiedzialności za ograniczenie marnowania jedzenia.

Jadłodzielnia to przestrzeń, gdzie wszyscy będą mogli dzielić się i częstować żywnością dobrą do spożycia, która mogłaby się zmarnować. Z żywności będzie mogła korzystać każda osoba bez przedstawiania zaświadczeń dotyczących sytuacji materialnej. Każda jadłodzielnia będzie miała swoich opiekunów i opiekunki. Zasady korzystania z jadłodzielni opisane będą na plakacie informacyjnym, który umieszczony będzie w widocznym miejscu na jadłodzielni. Działanie to ma charakter non-profit, czyli prowadzone jest nie dla zysku.

Miejsce realizacji:

Teren Placu Targowego przy ulicy Kwiatkowskiego - należący do Miasta Tarnobrzega

Kosztorys:

Nazwa zadania

Szacowana wartość wkładu

1. Praca własna Inicjatora:

7.173,60 zł

1.1. Tworzenie punktu

219,60 zł

1.2. Akcja informacyjna

1.464,00 zł

1.3. Monitoring i dbanie o porządek

5.490,00 zł

2. Wkład rzeczowy Inicjatora

790,00 zł

2.1. Lodówka

600,00 zł

2.2. Baner

50,00 zł

2.3. Zabudowa z płyt

140,00 zł

3. Wkład finansowy Miasta

2.350,00 zł

3.1. Zakup i montaż systemu monitoringu

1.550,00 zł

3.2. Opłata za prąd

800,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego

10.313,60 zł

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego - w miejscu do bezpłatnego dzielenia się żywnością

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych utrwalonych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego, jest Prezydent Miasta Tarnobrzega z siedzibą przy ul. Kościuszki 32; 39-400 Tarnobrzeg. Z Administratorem danych można się skontaktować: listownie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora, poprzez adres email: um // um.tarnobrzeg.pl , lub telefonicznie pod numerem: 15 822 65 70.
 2. Za prawidłowe funkcjonowanie monitoringu odpowiedzialny jest Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej  Urzędu Miasta Tarnobrzega.
 3. Obszar moinitorowany obejmuje: regał służący do realizacji zadania publicznego dzielenia się żywnością pn. „Foodsharing Tarnobrzeg” , w tym obszar przylegający do budynku administracyjnego Targowiska Miejskiego przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 6 w Tarnobrzegu.: regał służący do realizacji zadania publicznego pn. „Foodsharing Tarnobrzeg”, w tym obszar przylegający do budynku administracyjnego Targowiska Miejskiego przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 6 w Tarnobrzegu.
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail iod@um.tarnobrzeg.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona mienia  na obszarze monitorowanym, a  podstawą prawną przetwarzania danych są zapisy art. 9a oraz 50 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku z art. 6 ust. 1 lit c i e RODO.
 6. Odbiorcami danych osobowych zarejestrowanych przez kamerę monitoringu  mogą być podmioty  uprawnione na podstawie przepisów prawa (Policja, Sądy, Prokuratura), oraz podmioty z którymi Administrator podpisał stosowne umowy powierzenia w zakresie obsługi oraz prowadzenia prac serwisowych.
 7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni. lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wynikającego z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby (chyba że administrator wykaże istnienie, ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby fizycznej, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) oraz prawo do usunięcia danych (tylko w przypadkach określonych w przepisach).
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  w przypadku uznania za niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Regulamin monitoringu wizyjnego

Regulamin dotyczący monitoringu wizyjnego  terenów i obiektów nie objętych system Monitoringu Miasta Tarnobrzega, wykorzystywanych przez Miasto Tarnobrzeg do realizacji zadań w interesie publicznym.

 1. Niniejszy regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego terenów i obiektów nie objętych system Monitoringu Miasta Tarnobrzega, wykorzystywanych przez Miasto Tarnobrzeg do realizacji zadań w interesie publicznym.  miejsca instalacji kamer, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Administratorem urządzeń monitoringu jest Prezydent Miasta Tarnobrzega. Za prawidłowe funkcjonowanie monitoringu odpowiedzialny jest Wydział Organizacji  i Partycypacji Społecznej  Urzędu Miasta Tarnobrzega.
 3. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 4. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer/y systemu monitoringu.
 5. System monitoringu wizyjnego terenów i obiektów nie objętych system Monitoringu Miasta Tarnobrzega, wykorzystywanych przez Miasto Tarnobrzeg do realizacji zadań w interesie publicznym składa się z :
 • kamery rejestrujących zewnątrz budynku w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
 • urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
 • monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 1. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
 2. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.
 3. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajdują się w pomieszczeniu administracji targu , do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają upoważnienie przez administratora  pracownicy Wydziału Organizacji i Partycypacji Społecznej.
 4. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.
 5. Okres przechowywania danych wynosi do 30 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
 6. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków organów, o których mowa w pkt 9, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 7. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Naczelnika Wydziału Organizacji i Partycypacji społecznej  z pisemnym wnioskiem  o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, oraz przybliżony czas zdarzenia.
 8. Ponieważ system monitoringu  nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu, między czasem rzeczywistym, a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, mogą występować nieznaczne różnice .
 9. Naczelnik Wydziału Organizacji  i Partycypacji Społecznej  Urzędu Miasta Tarnobrzega lub inna osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
 • numer porządkowy kopii;
 • okres, którego dotyczy nagranie;
 • źródło danych, np.: kamery na budynku administracji placu targowego
 • data wykonania kopii;
 • dane osoby, która sporządziła kopię.
 1. Kopia przechowywana jest przez Naczelnika Wydziału Organizacji i Partycypacji Społecznej w zamkniętym  i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.
 2. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:
 • numer porządkowy kopii;
 • okres, którego dotyczy nagranie;
 • źródło danych, np.: kamera zlokalizowana przy wejściu do budynku administracyjnego na placu targowym;
 • data wykonania kopii;
 • dane osoby, która sporządziła kopię;
 • podpis osoby, która sporządziła kopię;
 • informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.
 1. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczone na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 4 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
 2. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega (adres: http://www.tarnobrzeg.pl/inicjatywa-lokalna/foodsharingtarnobrzeg/).
 4. Nadzór nad wykonaniem regulaminu sprawuje naczelnik Wydziału Organizacji i Partycypacji Społecznej.