Aktualności

Konsultacje zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - pomoc uchodźcom wojennym

8 marca 2022 (wtorek)

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Konsultacje trwają od 7 marca 2022 r. do 15 marca 2022 roku. Opinie złożone poza tym terminem nie będą brane pod uwagę.

Opinie dotyczące przedmiotu konsultacji można: 

  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: um@um.tarnobrzeg.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, Wydział organizacji i Partycypacji Społecznej, ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg
  • złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg.

Zmiany w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok dotyczą rozszerzenia katalogu zakresów zadań stanowiących priorytetowe zakresy współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, poprzez dodanie priorytetowych zadań publicznych z zakresu:

  1. Ochrony i promocji zdrowia w brzmieniu: „Ochrona i promocja zdrowia - wspieranie idei powstania na terenie Tarnobrzega hospicjum dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych", na które zaplanowano 450 000,00zł.
  2. Pomocy uciekinierom wojennym w brzmieniu: „Pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą”, na które zaplanowano 70 000,00 zł.

Kwota zaplanowana w zakresie zadań wymienionych w punkcie 1 powiększa pulę środków zaplanowanych na finansową współprace Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi w 2022 r. Kwota zaplanowana w zakresie wymienionym w punkcie 2 pochodzi ze zmniejszenia środków zaplanowanych dla zadań z zakresu Kultury o 70 000,00 zł.
Kolejna zmiana w Programie współpracy na 2022 r. dotyczy zwiększenia zaplanowanych środków na zadanie z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego do kwoty 30 000,000 zł, które powiększą pulę środków zaplanowanych na finansową współprace Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.
Jednocześnie uaktualnione zostaną kwoty zaplanowane na realizację wszystkich zadań publicznych w 2022 roku;
Zmiana programu współpracy ma na względzie:

  1. Rozwiązywanie problemów z dostępnością dla mieszkańców Tarnobrzega specjalistycznych usług prowadzonych przez placówkę stacjonarną zajmującą się problemem osób terminalnie i nieuleczalnie chorych, jaką jest hospicjum, za zasadne uznać należ dokonanie zmiany Programu współpracy na 2022 rok i wprowadzenie ww. zakresu pn. "Ochrony i promocji zdrowia", które traktuje się jako priorytetowe.
  2. Rozwiązywanie problemu związanego z napływem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy.
  3. Rozwiązywanie problemów z zakresu ekologii i ochrony przyrody w Tarnobrzegu. Podczas konsultacji zmiany programu współpracy na 2022 r., ogłoszonej Zarządzeniem Nr 45/2022 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 9 lutego 2022 r., wpłynęła propozycja, aby dokonać zwiększenia środków przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych z ww. zakresu.
Powrót na listę aktualności